spichlerz z stajnią, Jagodne
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Zespół dworski ukształtowany w obecnej formie w XVIII – XIX w. wyróżnia się interesującymi walorami przestrzenno-krajobrazowymi. Na jego terenie zachował się drewniany dwór z pocz. XVIII w. otoczony parkiem oraz szereg budynków gospodarczych zgrupowanych wokół podwórza folwarcznego. Jednym z nich jest spichlerz ze stajnią, stanowiący typowy przykład dworskiej zabudowy gospodarczej z 2.poł. XIX w.

Usytuowanie i opis

Zespół dworski usytuowany jest u zbiegu dróg lokalnych, od pn. zach. otoczony polami, od pd. wsch. sąsiaduje z kompleksem wielkich stawów założonych na rzece Okrzejce. Zakomponowany na osi pn.-pd. po zach. stronie drogi prowadzącej do Okrzei. Część folwarczna położona jest po pn. części rezydencjonalnej. Znajduje się tu podwórze gospodarcze z zachowanymi oryginalnymi budynkami inwentarskimi oraz służącymi do przechowywania płodów rolnych. Budynek dawnego spichlerza ze stajnią usytuowany jest po zach. stronie podwórza folwarcznego (naprzeciwko d. obory). Ma formę bardzo długiego prostokąta, podzielonego pod względem funkcjonalnym na dwie odrębne części – spichlerz od pn. i stajnia od pd. – z wjazdami w ścianach szczytowych i wejściami od strony podwórza. Zbudowany z cegły ceramicznej i kamienia, otynkowany. Nakryty dachem dwuspadowym pod eternitem, w dachu spichlerza wystawka i otwory wentylacyjne. Elewacje podzielone lizenami i zwieńczone gzymsem; otwory okienne prostokątne – mniejsze w spichlerzu, większe w stajni.

Historia

Początki zespołu dworskiego w Jagodnem sięgają XVI-XVII w., kiedy znajdował się tu niewielki folwark należący do dóbr Kłoczew, będących w posiadaniu rodu Samborzeckich, następnie Leśniowolskich, a od k. XVII w. Cieciszowskich, którzy mieli tu swoją główną siedzibę. Do naszych czasów zachował się drewniany dwór pochodzący z k. XVII lub pocz. XVIII w. Przez cały XIX w., aż do do czasu II wojny światowej majątek był w posiadaniu rodziny Szydłowskich. W ostatniej ćw. XIX i zapewne na pocz. XX w. Edward Szydłowski (syn) wzniósł tu szereg budynków folwarcznych. Z tego czasu pochodzi spichlerz ze stajnią, usytuowany w pn.-zach. części podwórza folwarcznego. Budynek zachował się do naszych czasów w niemal niezmienionej formie.
Po II wojnie światowej w dworze mieściła się szkoła, a zabudowania gospodarcze użytkowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obecnie dawny zespół dworski jest własnością prywatną; dwór i park udostępniane są jako miejsce spotkań, szkoleń itp.

Zabytek dostępny z zewnątrz.

oprac. Bożena Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 24-04-2020 r.

Bibliografia

  • Stanek-Lebioda B., Zespół dworski w Jagodnem, gm. Kłoczew, woj. lubelskie, Lublin 1983, mps, Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Lublinie.
  • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo siedleckie, t. 36/1, Warszawa 1988, s. 66. 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: przełom XVIII/XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jagodne 2
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. rycki, gmina Kłoczew
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy