stanowisko nr 4 - osada, Prędocin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

stanowisko nr 4 - osada

Prędocin

neolit/wczesny okres epoki brązu do XIII w. n.e.
photo

Osada wielokulturowa w Prędocinie zamieszkiwana przed około 4 tys. lat przez ludność wczesnego okresu epoki brązu, przed około 2700 lat przez ludność kultury łużyckiej oraz później w III-IV w. n.e. przez ludność kultury przeworskiej, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o pradziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o pradziejach tego regionu.

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych wykonywanych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przez Piotra Kubowa z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Rozpoznanie powierzchniowe pozwoliło na określenie chronologii obiektu na wczesny i późny okres epoki brązu oraz późny okres rzymski (kultura przeworska). Teren ten zasiedlony był także we wczesnym średniowieczu. W 1990 roku badania sondażowe przeprowadziła prof. I. Lasak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opis

Usytuowanie zabytku: obiekt zlokalizowany jest na gruntach po północnej stronie kanału Odra, przy jego krawędzi, około 1900 m na zachód (z odchyleniem na północ) od śluzy w Zwanowicach. W latach 70-tych XX w. korygowano przebieg kanału i znalezione artefakty archeologiczne mogą być zlokalizowane na wtórnym miejscu.
Opis stanowiska: osada wielokulturowa położona jest na polach ornych rozciągających się na lekko wyniesionej piaszczystej terasie starorzecza przeciętego w XX wieku przez kanał Odry, na działce gruntowej nr 10/9 i sąsiednich. Relikty pradziejowej osady zalegają pod warstwą orną, a artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól.
Stan i wyniki badań archeologicznych: stanowisko archeologiczne – osada wielokulturowa, zostało odkryte w 1987 r. w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził P. Kubów z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Znalazł on fragmenty naczyń glinianych, które prof. Stanisław Pazda datował wczesny okres epoki brązu - kultura przedłużycka?, późny okres epoki brązu - kultura łużycka?, okres rzymski – kultura przeworska? i na okres wczesnośredniowieczny. Artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól.

Stanowisko położone jest na gruntach prywatnych. Teren ogólnie dostępny.

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole

Bibliografia

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: teczka rejestru nr A-806/88; Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Prędocin nr 4, AZP 4/86-33; zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2865.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: neolit/wczesny okres epoki brązu do XIII w. n.e.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Prędocin
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Skarbimierz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy