stanowisko archeologiczne nr 5 - osada wielokulturowa, Prędocin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

stanowisko archeologiczne nr 5 - osada wielokulturowa

Prędocin

wczesny okres epoki brązu do XIII w. n.e.
photo

Osada wielokulturowa w Prędocinie zamieszkiwana przed około 4 tys. lat przez ludność kultury przedłużyckiej? oraz później w III-IV w. n.e. przez ludność kultury przeworskiej, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o pradziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o pradziejach tego regionu.

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych wykonywanych 
w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski przez Piotra Kubowa z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Rozpoznanie powierzchniowe pozwoliło na określenie chronologii obiektu na wczesny okres epoki brązu (kultura przedłużycka?) oraz późny okres rzymski (kultura przeworska). Teren ten zasiedlony był także we wczesnym średniowieczu. W 1990 roku badania sondażowe przeprowadziła prof. I. Lasak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opis

Usytuowanie zabytku: obiekt zlokalizowany jest na gruntach po północnej stronie kanału Odra, przy jego krawędzi, około 800 m na zachód (z odchyleniem na północ) od śluzy w Zwanowicach. W latach 70-tych XX w. korygowano przebieg kanału i znalezione artefakty archeologiczne mogą być zlokalizowane na wtórnym miejscu.

Opis stanowiska: osada wielokulturowa położona jest na polach ornych rozciągających się na lekko wyniesionej piaszczystej terasie starorzecza przeciętego w XX wieku przez kanał Odry, na działkach gruntowych nr 10/8, 10/9 i sąsiednich. Relikty pradziejowej osady zalegają pod warstwą orną, a artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól.

Stan i wyniki badań archeologicznych: stanowisko archeologiczne - osada, zostało odkryte 
w 1987 r. w ramach badań AZP. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził P. Kubów 
z Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Znalazł on fragmenty naczyń glinianych, które prof. Stanisław Pazda datował wczesny okres epoki brązu - kultura przedłużycka?, okres rzymski – kultura przeworska i na okres wczesnośredniowieczny. Artefakty archeologiczne zostały odkryte na powierzchni pól. 

Stanowisko położone jest na gruntach prywatnych. Teren ogólnie dostępny.

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole

Bibliografia

  • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: teczka rejestru nr A-802/88; Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Prędocin nr 5, AZP 5/86-33; zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2848.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: osada
  • Chronologia: wczesny okres epoki brązu do XIII w. n.e.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Prędocin
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Skarbimierz
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy