grodzisko, Włodzienin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko średniowieczne we Włodzieninie (stanowisko 2) jest cennym zabytkiem archeologicznym, który posiada zachowaną formę terenową. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się trzy inne założenia obronne – grodziska, ten położony nad rz. Troją kompleks stanowisk Jędrychowice – Włodzienin jest wyjątkowy w skali kraju.

Usytuowanie i opis

Grodzisko w m. Włodzienin (stanowisko 2) położone jest na południe od wsi, ok. 90 m na zachód od drogi Włodzienin – Dzbańce. Relikty znajdują się na wysokiej terasie nadzalewowej rzeki Troji, w okolicy zagajnika, nieużytków oraz pól uprawnych i w sąsiedztwie drugiego grodziska, na którym znajdują się ruiny kościoła i stary cmentarz.

Grodzisko jest w planie owalne, a wymiary jego plateau wynoszą ok. 90 na 60 m. W centrum stanowiska być może znajdują się ledwo widoczne, mocno zniszczone relikty kopca, charakterystycznego dla tzw. gródków stożkowatych. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 0,5 ha.

Historia

Grodzisko w m. Włodzienin (stanowisko 2) datowane jest na wczesne i późne średniowiecze, uważa się, że prawdopodobnie jest to tzw. gródek stożkowaty. Obiekty te datowane są z reguły na XIII-XV w. Ogólnie, trzeba jednak stwierdzi, że prezentowany zabytek jest dosyć enigmatyczny.

Stan i wyniki badań

W 1970 r. obiekt został rozpoznany sondażowo przez Michała Parczewskiego. Założono trzy nieduże wykopy o łącznej powierzchni 10 m². Zarejestrowano warstwy kulturowe i nieliczne zabytki ruchome (45 fragmentów ceramiki, 1 szydło kościane i 1 fragment przedmiotu żelaznego oraz fragmenty cegieł i grudki polepy). Materiał zabytkowy pozwolił tylko ogólnie datować zabytek na wczesne i późne średniowiecze.

Obiekt dostępny przez cały rok.

Oprac. Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 16.02.2018 r.

Bibliografia

  • Bugaj M., Relikty obronnych, drewniano-ziemnych siedzib rycerskich i możnowładczych w krajobrazie rzecznym województwa śląskiego w aspekcie konserwatorskim. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 7 (Woda), 169-188. 2015;
  • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977;
  • Tomczak E., Mało znane warownie Górnego Śląska. Katowice 2012.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIII-XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Włodzienin
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. głubczycki, gmina Branice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy