osada, Stroszowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Osada w Stroszowicach użytkowana i zamieszkiwana w okresie wpływów rzymskich oraz w okresie średniowiecznym, jest archeologicznym reliktem informującym współczesnych o dziejach Śląska. Jest ważnym materialnym źródłem pomnażającym naszą wiedzę o średniowiecznym osadnictwie na Ziemi Brzeskiej.

Usytuowanie i opis

Obiekt zlokalizowany jest na gruntach prawobrzeżnej (południowej) terasy nadzalewowej Nysy Kłodzkiej, łagodnie opadającej do jej koryta i meandrujących starorzeczy i niewielkich dopływów, na rozległych piaszczysto-żwirowych polach, około 300m na zachód od północnej zabudowy wsi, około 750m na południe od koryta w/w rzeki. Położone jest na działkach gruntowych: zbiornik wodny po eksploatacji kruszywa nr 76/4, 77/5, 78; pola i hałdy wokół zbiornika: 283/1-5, 76/1, 77/1, 77/5, 78/5, 78/7, 192/1-2, 193 (cmentarz), 79 (szosa). 

Opis stanowiska: na polach ornych rozciągających się na prawobrzeżnej, lekko wyniesionej terasie Nysy Kłodzkiej, znaleziono artefakty archeologiczne, które należy wiązać z pradziejową (ludność kultury przeworskiej) i ze średniowieczną osadą. Relikty osady zalegają pod warstwą orną, a ruchome zabytki archeologiczne w postaci fragmentów naczyń glinianych, odkryto na powierzchni pól. 

Historia

Stanowisko zostało odkryte w 1987 r. podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) przez Karola Bykowskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Znalazł on kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych. Wyniki w/w badań, pozwalają na określenie chronologii stanowiska na okres wpływów rzymskich oraz na okres średniowieczny. Badania ratownicze w latach 2017-2018 przeprowadził zespól pod kierunkiem M. Diakowskiego.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Stanowisko archeologiczne – osada, zostało odkryte w 1987 r. w ramach badań systemem Archeologicznego Zdjęcia Polski. Powierzchniową penetrację pól przeprowadził K. Bykowski ze studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na polach znaleziono kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych. Na podstawie odkrytych zabytków prof. Stanisław Pazda określił, że osada użytkowana była głównie we wczesnym i późnym okresie średniowiecznym (X-XII w. oraz XIV-XV w.). Znaleziono także kilka ułamków naczyń, które świadczą o użytkowaniu osady w okresie rzymskim przez ludność kultury przeworskiej. W latach 2017-2018 archeolodzy pod kierunkiem Marcina Diakowskiego z Wrocławia przeprowadzili ratownicze badania wykopaliskowe części wschodniej stanowiska zagrożonej eksploatacją kruszywa. Zabytki i dokumentacja z badań zostaną przekazane do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Zachowana część zachodnia stanowiska jest niszczona głęboką orką. Część  wschodnia stanowiska została zniszczona eksploatacją kruszywa. 

Stanowisko położone jest na obszarze prywatnym. Pola, teren ogólnie dostępny. Obszar przebadany wykopaliskowo został zalany wodą po eksploatacji kruszywa. W południowej części stanowiska zlokalizowany jest nieczynny cmentarz z 1 poł. XX w. 

Oprac. Krzysztof Spychała, NID OT Opole, 02.04.2020 r.

Bibliografia

 • Bykowski K., Obszar 88-34 [w:] Opolski Informator Konserwatorski, Opole 1991, s. 74 -75, poz. 29; 
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu: 
  •  teczka rejestru nr A-818/88; 
  •  Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Stroszowice nr 11, AZP 25/88-34; 
  •  zbiór zabytków i księga inwentarzowa poz. nr 2888a,b.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: osada
 • Chronologia: Okres rzymski - kultura przeworska
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Stroszowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. brzeski, gmina Lewin Brzeski - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy