Zabytkowa Warta
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

wycieczka użytkownika anna michalska

Zabytkowa Warta

12

kilka godzin

łódzkie

Przez stulecia Warta była także ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym. Mimo pożarów oraz zniszczeń wojennych, które  niszczyły miasto, zachowało się wiele cennych zabytków, które warto zwiedzić przy okazji wypoczynku nad rzeką, bądź odwiedzić specjalnie.
W tym niewielkim miasteczku przetrwały aż trzy cenne kościoły o bogatym wyposażeniu, w tym dwa funkcjonujące przy  klasztorach bernardyńskich. Dla pielgrzymów i wiernych wyznania katolickiego szczególnie ważnym miejscem jest kościół Wniebowzięcia NMP, w którym pochowany został bł. Rafał z Proszowic. 
W jednym z XIX w. budynków działa Muzeum Miasta i Rzeki Warty, zachował się także klasycystyczny ratusz, dawne jatki i kilka zabytkowych domów. Na tutejszym cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica z 1 poł. XIX w.  

 

kamienica
Warta

dwie godziny

Muzeum Miasta i rzeki Warty.

ratusz
Warta

15 minut

dzwonnica
Warta

15 minut

kaplica pw. św. Barbary
Warta

15 minut

Zespół klasztorny oo. Bernardynów
Warta

dwie godziny

Przykład gotyckiej architektury sakralnej, znacznie przekształconej w okresie baroku. Obiekt o zachowanym bogatym wystroju, sanktuarium kultu bł. Rafała z Proszowic.

Historia

Pierwszy klasztor i kościół bernardyński w Warcie powstał dzięki fundacji mieszczanina Światosława Darmopycha oraz starosty Gerharda z Brudzewa w 1467r. Powstałe wówczas budynki (drewniane) kilkakrotnie ulegały zniszczeniom w trakcie pożarów. W l. 1482- 97 nastąpiła budowa nowego, murowanego zespołu klasztornego, któremu nadano gotycką formę. W 1534 r. w klasztorze zmarł Sługa Boży, bł. Rafał z Proszowic, jego zwłoki uroczyście złożono w kościele w okazałym sarkofagu.

W l. 1610-12 powstała z fundacji Wojciecha Kobierzyckiego późnorenesansowa kaplica św. Anny, dobudowana do bryły kościoła od strony północnej. Budowę jej przypisuje się warsztatowi kaliskiemu. W l. 1698-1708 w trakcie generalnego remontu nadano obiektom cechy barokowe (przekształcono sklepienia, wymieniono ołtarz główny itp.), zacierając częściowo pierwotną gotycką formę. Wzniesiona wówczas została kapliczka św. Barbary na cmentarzu przykościelnym. W 1721 r. dobudowano kruchtę. Wieże wzniesiono w 1744 r. W l. 1748-50 na miejscu dawnych gotyckich malowideł jeden z najbardziej znanych bernardyńskich malarzy, brat Walenty Żebrowski wykonał freski w nawie, prezbiterium i kaplicy św. Anny.

Po kasacie zakonu w klasztorze zamieszkiwali starzy zakonnicy, a od 1908 roku budynki klasztorne pełniły rolę szpitalnych na potrzeby pobliskiego szpitala psychiatrycznego. Bernardyni wrócili do Warty w 1918 r., w czasie II wojny światowej zostali usunięci przez hitlerowców. Zakonnicy ponownie pojawili się w swej dawnej siedzibie w 1945 r., pozostawiając południowe skrzydło klasztoru szpitalowi psychiatrycznemu. Obecnie cały klasztor użytkowany jest przez zakonników.

Opis

Zespół klasztorny zajmuje dwie duże działki na południowy wschód od warckiego rynku. Klasztor przylega do kościoła od południa, całość otacza park, obecnie współużytkowany z pobliskim szpitalem. Obiekt gotycki, znacznie przekształcony, zbarokizowany, z elementami stylu późnorenesansowego. Przykład średniowiecznej fundacji mieszczańskiej.

Kościół klasztorny jest obiektem jednonawowym, dwuwieżowym. Zrealizowany został na rzucie dwóch prostokątów, z których szerszy i dłuższy stanowi trójprzęsłowa nawa. Drugim, zamkniętym od wschodu wielobocznie jest prezbiterium. Skrajną zachodnią partię nawy wypełnia empora mieszcząca prospekt organowy, umieszczona na balkonie wspartym na czterech kolumnach połączonych arkadami. Do środkowego przęsła nawy przylega od północy kaplica św. Anny umiejscowiona na planie kwadratu. Wejście do kościoła prowadzi przez kruchtę położoną między dwoma czworobocznymi wieżami. Wieża południowa wtopiona jest częściowo w skrzydło klasztoru. W wyższych kondygnacjach wieże zyskują kształt ośmioboków. Zabudowania klasztorne zrealizowano na planie czworoboku, trzy trójkondygnacyjne skrzydła otaczają wirydarz. Budynki mają wysokość jednego piętra, dodatkowo funkcję mieszkalną pełni także wysokie poddasze.

Świątynię wzniesiono z cegły, stosując wątek polski. Drewnianą więźbę dachową przykrywa blacha. Dach nad nawą jest dwuspadowy, nad prezbiterium pięcioboczny, nad kruchtą jednospadowy. Czterokondygnacyjne wieże wieńczą baniaste hełmy z latarniami. Kaplica św. Anny przekryta jest ośmioboczną kopułą na pendentywach, jedną z największych w regionie sieradzkim. Klasztor także zbudowano z cegły, wysokie dwuspadowe dachy pokryte blachą kryją najwyższą kondygnację (poddasze). Narożniki skrzydeł wzmocniono masywnymi szkarpami. Mury zostały otynkowane od strony ulicy, od strony dziedzińca pozostawiono widoczną cegłę. Sklepienia w klasztorze są w większości kolebkowo-krzyżowe.

Fasada kościoła zrealizowana została według zasad wielkiego porządku. Na wysokości drugiej kondygnacji w centralnej części umieszczono duże wielokwaterowe okno zamknięte łukiem odcinkowym, a powyżej niszami z rzeźbami świętych. Zwieńczona jest szczytem ozdobionym profilowanym gzymsem i wizerunkiem zakonnika. Właściwą ścianę fasady poprzedza w pierwszej kondygnacji kruchta, której ściany przeprute zostały niewielkimi okienkami. Flankowana jest dwoma wieżami, z których wieża północna wkomponowana została w mur klasztoru. Na fasadzie wieży północnej znajduje się napis dotyczący fundacji w 1457 r. oraz remontu w 1982 r. Elewacja północna została częściowo przesłonięta przez bryłę kaplicy św. Anny z kopułą, oraz przybudówką. Partia nawy jest otynkowana, zaś prezbiterium pozostało częściowo nie otynkowane. Zewnętrzne elewacje klasztoru są gładko otynkowane. Elewacje są oszkarpowane.

Barokowy wolutowy szczyt w skrzydle zachodnim stanowi najbardziej znaczący element dekoracyjny. Na wewnętrznych, nie otynkowanych elewacjach klasztoru, widoczne są ślady przemurowań otworów okiennych, które pierwotnie zwieńczały ostrołuki.

Obiekt dostępny przez cały rok, możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub w przerwach między uroczystościami religijnymi.

Oprac. Anna Michalska, NID OT w Łodzi, 10-09-2015 r.

Bibliografia

 • Wiliński K., Bryński K., Dzieje miasta Warty, Warszawa 1984
 • Ruszkowski A., Sieradz i okolice, Sieradz 2000
 • Gryglewski P. Vetusta Monumenta, szlacheckie mauzoleum od połowy XV do XVII w., Łódź 2002
 • red. H.E. Wyczawski, Klasztory bernardyńskie, Kalwaria Zebrzydowska 1985
 • Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844- 1855), t. III, Warszawa 2011
 • Mulczyńska- Pawlak A., Działalność malarska Walentego Żebrowskiego [w:] Studia Muzealne MN w Poznaniu, Poznań 1968
 • Szkic historyczny klasztoru oo Bernardynów w Warcie, Warta 1995.
 • Maciszewska M.,, Klasztor bernardyński w społeczeństwie polskim 1453-1530, Warszawa 2001

klasztor, ob. szpital
Warta

15 minut

park
Warta

30 minut

dom
Warta

15 minut

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja
Warta

30 minut

Kościół gotycki z wnętrzem przekształconym w XVII w.

Historia

Kościół w Warcie zbudowany został ok. 1340 r. Wzniesiono go na miejscu starszej, drewnianej budowli, spalonej w czasie najazdu krzyżackiego w 1331 r. W XVII w. na skutek pożaru świątynię przebudowano: mi. obniżono mury i przekształcono jej wnętrze. Na pocz. XX w. podwyższono wieżę.

Opis

Kościół parafialny położony jest w centrum Warty, w pobliżu południowo-zachodniego narożnika rynku. Otoczony jest murowanym ogrodzeniem. Orientowany. Świątynia o trójnawowym układzie w zrębie gotycka, wnętrza po przebudowie w XVII w. mają charakter barokowy. Zbudowany jest z cegły, ściany oszkarpowane, elewacje zewnętrzne pozostały nieotynkowane. Ma formę pseudobazyliki o trzech nawach z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Korpus o czterech przęsłach przechodzi w węższe dwuprzęsłowe prezbiterium. Nawy boczne otwarte zostały do nawy głównej arkadowymi otworami opartymi na czworościennych filarach. Od strony północnej do bryły głównej przylega czworoboczna wieża, a do prezbiterium zakrystia. Sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe w nawach bocznych. Dachy dwuspadowe, więźba dachowa drewniana. Elewacje kościoła nie posiadają bogatego detalu, na uwagę zasługują gotyckie portale z formowanej cegły oraz blendy w partii prezbiterium i w szczycie elewacji zachodniej. Najcenniejszym zabytkiem w kościele jest słynne Wniebowzięcie NMP z Warty. Jest to pochodzący z pocz. XVI w. tryptyk powstały w warsztacie wielkopolskim. Składa się z obrazu środkowego (scena tytułowa), dwóch skrzydeł z sześcioma malowanymi obustronnie kwaterami (cykle „Radości Marii”, „Męka Chrystusa”) oraz trzyczęściowej predelli (MB ze świętymi). Dzieło to przez dłuższy czas znajdowało się w MN w Warszawie. Ze względu na zły stan zachowania w latach 1993-1998 poddane zostało gruntownej konserwacji. Po wieloletnich staraniach wróciło do Warty i jest eksponowane w kościele.

Zabytek dostępny dla zwiedzających cały rok, wnętrze można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu z ks. proboszczem.

Oprac. Anna Michalska, NID OT w Łodzi, 30.10.2014 r.

Bibliografia

 • Walicki M., Renesansowy tryptyk z Warty, Wrocław 1957
 • Wiliński K., Bryński K., Dzieje miasta Warty, Warszawa 1984
 • Ruszkowski A., Sieradz i okolice, Sieradz 2000
 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Katalog dokumentacji prac Ewy i Jerzego Wolskich wykonanych w latach 1948-1998, cz I. Malarstwo tablicowe, Łódź 1998
 • Katalog Zabytków Sztuki, t. II, woj. łódzkie, Warszawa 1954

kaplica cmentarna
Warta

15 minut

dom
Warta

15 minut

jatki, ob. kino Lutnia
Warta

15 minut

Wydrukuj stronę wycieczki

To jest wycieczka użytkownika. Zgłoś naruszenie zasad.

Obiekty z trasy wycieczki

zgłoś naruszenie