Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

ruiny zamku krzyżackiego - Zabytek.pl

ruiny zamku krzyżackiego


zamek 1255 - 1263 Toruń

Adres
Toruń, Przedzamcze 6

Lokalizacja
woj. kujawsko-pomorskie, pow. Toruń, gm. Toruń

Ruiny krzyżackiego zamku konwentualnego w Toruniu.Zamek na planie nieregularnym i nie sprzężony z murami miejskimi.

Pierwsza krzyżacka murowana warownia na ziemi chełmińskiej. Zamek zdobyty i rozebrany przez mieszczan toruńskich 8 lutego 1454 r.

Na terenach dzisiejszego Torunia, na prawym brzegu Wisły, w X wieku n.e. Słowianie wznieśli drewniano-ziemne fortyfikacje i warowny gród. Gród prawdopodobnie nosił nazwę zaczerpniętą od nazwy rzeki: Postolec, Postolsk lub Postolsko. Ten pierwszy gród zbudowano na niewielkim wzgórzu nad brzegiem Wisły. Miał nieregularny plan, zbliżony kształtem do trójkąta lub podkowy. Około 1220 roku, po zniszczeniach dokonanych przez plemiona pruskie, został opuszczony. 

W 1228 roku książę Konrad Mazowiecki sprowadził na te tereny Zakon Szpitala Najświętszej Panny Marii w Jerozolimie. Wkrótce, około roku 1230 przybyli tu uczestnicy wypraw krzyżowych dowodzeni przez Hermana von Balck. Na swoją siedzibę wybrali miejsce po owym grodzie Postolsk i bardzo szybko odbudowali starą warownię również w konstrukcji drewniano-ziemnej. Jeszcze przed 1241 rokiem warownia została wzmocniona murem z głazów zwieńczonym blankami (istniejącym do dziś w północno-wschodniej części ruin zamku). 

W 1233 roku miasto Toruń otrzymało przywilej lokacyjny, a w roku 1251 funkcjonowało już komturstwo toruńskie i w źródłach pisanych wzmiankowany jest komtur Rabe. Komturia toruńska należała do jednych z ważniejszych w państwie krzyżackim. Korzystne położenie miasta na szlakach handlowych zarówno lądowych jak i rzecznych powodowało jego bardzo szybki rozwój co doprowadziło do powstania nowego, sąsiedzkiego ośrodka miejskiego - Nowego Miasta Torunia w 1264 roku oraz pierścienia licznych przedmieść dookoła obu miast. 

Jest prawdopodobne, że krzyżacy przystąpili do budowy założenia zamkowego już w 1236 roku, jednak dokładna data rozpoczęcia budowy zamku nie jest znana. Uznaje się, że prace rozpoczęto przed rokiem 1255 a po zawarciu pokoju krzyżacko-pomorskiego w 1248 roku i krzyżacko-pruskiego w 1249 roku. Pierwszy etap budowy zakończono około 1263 roku. 

Stary gród Postolsk, na którym krzyżacy rozpoczęli budowę zamku, znalazł się wówczas pomiędzy dwoma rozwijającymi się organizmami miejskimi: Starym i Nowym Miastem Toruń, jednak od obu był oddzielony murami i fosami. Posiadał swoje, niezależne od miejskich, fortyfikacje zamku i przedzamczy. 

Ten jeden z pierwszych na terenie Polski konwentualnych zamków krzyżackich, nie miał jeszcze regularnego planu. Jego kształt wynikał zapewne z obrysu wałów pierwszego grodu Postols oraz ograniczeń wynikających z ukształtowania wzgórza. Na kształt zamku miały też zapewne wpływ opływające je wody: od południa Wisła, od zachodu potok Postols (niem. Bostolz) a dalej fosa Starego Miasta, od wschodu dopływ rzeki Mokrej, następnie tzw. Staw Komtura. 

W pierwszym etapie budowy powstał ceglany zewnętrzny mur zamku głównego (wysokiego, górnego). Zwieńczony gankiem i hurdycjami pełnił funkcje obronne. Pierwszy zespół warowny zajmował powierzchnię około 2300 m². Przy murze południowym, od strony Wisły powstał dom wielki założony na planie wydłużonego prostokąta, jednotraktowy, w pełni podpiwniczony. Posiadał dwie naziemne kondygnacje i był zwieńczony dwuspadowym dachem. Piwnice i parter pełniły funkcje gospodarcze. Znajdowała się tu kuchnia i magazyny żywności. Na pierwszym Pietrze znajdowały się sale reprezentacyjne i mieszkalne. W części wschodniej domu umieszczono dwunawową kaplicę przekrytą sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na kamiennych kolumnach. Wejście prowadziło przez ozdobny kamienny portal. Obok kaplicy, w środkowej części domu, znajdował się refektarz. Oba pomieszczenia miały posadzki wyłożone glazurowanymi ceramicznymi płytkami, a w refektarzu takie płytki zdobiły również ściany. W zachodniej części pierwszego piętra znajdowało się dormitorium przykryte stropem. Strychy nad piętrem pełniły funkcję magazynową i spichrzy zbożowych. Reprezentacyjne wnętrza, zwłaszcza kaplica i refektarz, były bogate w ozdobny detal architektoniczny dekorowany polichromią o barwie niebieskiej, czerwonej i zielonej. 

W końcu XIII wieku rozpoczęto budowę krótkiego skrzydła przy murze wschodnim. Północna ściana szczytowa przylegała do domu wielkiego. Był to podpiwniczony, jednotraktowy budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych. Na piętrze pomieszczono kapitularz. Dom południowy i wschodni łączyła w narożniku smukła wieża obronna. W tym czasie powstała też wieża latrynowa wysunięta około 30 metrów na północny-wschód od murów zamku. Wieża latrynowa (dansker, gdanisko) miała formę dużej, kwadratowej i ufortyfikowanej wieży połączonej krytym gankiem ze skrzydłem wschodnim. Ganek wsparty na dwóch arkadach przechodził nad międzymurzem na wysokości pierwszego piętra. Charakterystyczny był dach ganku: wysoki, dwuspadowy z siedmioma lukarnami w które wkomponowano okrągłe blendy. Jest prawdopodobne, że blendy te pierwotnie były otwarte i, wraz z wąskimi otworami strzelniczymi znajdującymi się poniżej, stanowiły element systemu obrony. 

Zapewne także pod koniec XIII wieku wzniesiono w części północnej dziedzińca wolnostojącą wieżę (bergfried). Założona na planie regularnego ośmioboku miała wysokość około czterdziestu metrów i dziesięciu metrów średnicy, a grubość muru w przyziemiu dochodziła do 3 metrów. W jej podziemiach znajdował się loch więzienny. Komunikację zapewniała spiralna klatka schodowa w grubości muru. Prawdopodobnie wejście do wieży znajdowało się na wysokości korony muru obwodowego i było połączone z nią drewnianym gankiem. Pod koniec XIII wieku budynki zostały wyposażone w murowane krużganki. Badacze są zdania, że na początku XIV wieku zakończono budowę zasadniczych elementów warowni. Niemniej, prace przy zamku i w jego otoczeniu nie zostały przerwane. W świetle źródeł pisanych w latach 1384-1392 na zamku panował wzmożony ruch budowlany. Na placu budowy złożono cztery pręty drewna budowlanego i aż 720 000 cegieł. Prawdopodobnie wzniesiono wówczas budynki wzdłuż murów zamykających dziedziniec od północy oraz zabudowano część arkad krużganków, uzyskując w ten sposób nowe powierzchnie. 

Zamek główny otoczony był murem obwodowym i szerokim przedmurzem. Wjazd na dziedziniec usytuowano od zachodu. Prowadził przez przedzamcze górne, wzdłuż fosy otaczającej miasto. Przedzamcze było zamknięte murem wzmocnionym basztami. Znajdowały się na nim: infirmernia (szpital) i łaźnia oraz budynki gospodarcze: piekarnia, browar, kuźnia, stajnie. Przedzamcze dolne, podzielone było murami poprzecznymi na 4 lub 5 części. Znajdowały się tu trzy bramy: Mennicza, Młyńska i Zachodnia prowadząca ze Starego Miasta. Oba przedzamcza oddzielone były bramą. Z przedzamcza dolnego na nabrzeże wiślane prowadziła od końca XIV wieku Brama Mennicza, zbudowana przy usypanej wcześniej grobli na terenach bagiennych. Usypanie tej grobli spowodowało spiętrzenie wody w bagnie, co doprowadziło do powstania stawu rybnego zwanego Stawem Komtura tuż za wschodnim murem przedzamcza. Przypuszczalnie na terenie tego przedzamcza znajdowała się mennica krzyżacka, wybijająca monety dla państwa zakonnego. Niektórzy badacze wydzielają też trzecie przedzamcze od strony południowej, pomiędzy Nowym Miastem a Wisłą będące zamkowym folwarkiem. 

Te trzy przedzamcza miały swoje własne mury obronne, sprzężone wraz z murami zamku głównego i przedmurzem w jeden wspólny system. Ogółem na terenach zamkowych znajdowały się następujące budynki gospodarcze wymieniane w źródłach: piekarnia, spichrz zbożowy, skład odzieży i moderunku, skład wełny, karwan (miejsce dla wozów taborowych i sprzętu wojskowego), kuźnie, siodlarnia, stajnia komtura, wozownia z podwórzem, masztalarnia, podwórze drzewne, podwórze świńskie i podwórze bydlęce. W źródłach z 1424 roku wzmiankowane są cztery młyny. 

Na przełomie XIV i XV wieku całe założenie zamkowe było już w pełni ukształtowane. W 1410 roku komtur Johan von Sayn poprowadził z zamku chorągiew toruńską na walną rozprawę wielkiej wojny. Po bitwie grunwaldzkiej zamek na krótko przeszedł w ręce polskie, a po podpisaniu pokoju toruńskiego w lipcu 1411 roku powrócił w ręce krzyżackie. 

W 1420 roku na zamku wybuchł pożar, którego "nikt z miasta nie spieszył ratować, a niektórzy cieszyli się na szkodę zakonu". Po pożarze zamek zaczął stopniowo podupadać. W 1454 roku w Toruniu rozgorzało powstanie przeciw zakonowi. 6 lutego 1454 roku,. mocą uchwały Rady Starego Miasta Torunia i Tajnej Rady Związku Pruskiego, krzyżacki zamek został otoczony i szybko zdobyty przez mieszczan toruńskich. Krzyżacka załoga została wyprowadzona przez komtura Albrechta Kalb. Zgodnie z decyzją Rady rozpoczęto systematyczne rozbieranie zamku, aby nigdy w przyszłości nie mógł zbrojnie zagrażać rozwojowi wolnego miasta. Z pierwotnego gotyckiego założenia pozostała jedynie część gdaniska i część zabudowy przedzamcza tj. młyny i szpital. Teren ruin służył przez dziesiątki lat jako miejskie wysypisko śmieci.

Od 1466 roku, zgodnie z postanowieniami drugiego pokoju toruńskiego, miasto wraz z zamkiem zostało przyłączone do Polski. 

Brak silnego obronnego akcentu jakim był zamek spowodował konieczność wprowadzenia nowej ochrony miasta od południa. Rozpoczął się proces przekształcania całego układu przestrzennego, a szczególnie przedzamczy. W partii zachodniej górnego przedzamcza usypano wał dla obrony Starego Torunia. Dla zamknięcia wału po stronie wschodniej wzniesiono mur z półbasztami. Dawną wieżę latrynową przebudowano na prochownię. Na terenie zamkowym mieszczanie zbudowali Dwór Bractwa św. Jerzego zwanym też Dworem Mieszczańskim. 

Od 1772 roku Toruń znajdował się w zaborze pruskim. W XIX wieku na miejscu dawnej krzyżackiej warowni urządzono ogród miejski, a w 1815 roku południowa część terenów pozamkowych została przejęta przez garnizon wojskowy. W końcu XVIII wieku i w wieku XIX powstały nowe budynki: Generałówka, gorzelnia, szpital miejski a część starych przebudowano: np. Dwór Mieszczański i młyn zamkowy częściowo przebudowano na kamienicę czynszową. W 1885 roku badacz i konserwator zamku w Malborku, Conrad Steinbrecht, wykonał rysunkową rekonstrukcję zamku toruńskiego. Pierwsze prace zabezpieczające i restauracyjne przeprowadzono w 1903 roku, kontynuowano je w latach 1919-1921. W początkach 1919 roku teren zamkowy został przekazany przez garnizon miastu i rozpoczęły się próby jego uporządkowania. W latach 1937-39 Ignacy Tłoczek opracował szczegółowy plan urbanistyczno – konserwatorski dla tego terenu. Plan zakładał przede wszystkim wyburzenie części XIX i XX-wiecznej zabudowy i odsłonięcie ruin zamkowych. Prace te przerwał wybuch wojny. 

Po II wojnie światowej, od 1958 roku przeprowadzano metodyczne badania archeologiczne i architektoniczne. Potwierdziły one istnienie prawie nienaruszonych od XV wieku murów zamku. Przeprowadzono więc skrupulatne prace konserwatorskie zabezpieczające oryginalne średniowieczne fragmenty oraz odrestaurowano część sklepień piwnic i zaadaptowano je na cele wystawowe. Ruiny zamku, po konserwacji, zostały udostępnione do zwiedzania. 

W granicach współczesnego Torunia znajdują się ruiny dwóch zamków: krzyżackiego w centrum miasta, po prawej stronie Wisły i polskiego, w Dybowie (obecnie dzielnica Torunia) na lewym brzegu Wisły. 

Zamek Dybowski wzniesiono w latach 1424-1425 mocą decyzji Władysława Jagiełły, jako stację celną na drodze do krzyżackiego Torunia oraz jako siedzibę polskich starostów królewskich. W swej kilkuwiekowej historii zamek Dybowski był strategicznym punktem militarnym i miejscem ważnych wydarzeń politycznych (statuty nieszawskie, negocjacje warunków drugiego pokoju toruńskiego). Po wojnie trzynastoletniej, leżąc już wewnątrz polskich Prus Królewskich, zamek stracił strategiczne znaczenie. Funkcjonował jednak nadal jako siedziba starosty i komora celna (do 1793 roku). W czasie wojen szwedzkich w 1656 roku został uszkodzony i odtąd zaczął się jego upadek. Już na rycinach XVIII-wiecznych przedstawiany jest jako ruina. Obecnie utrzymany jest w formie trwałej ruiny. 

Stare i Nowe Miasto Toruń zostały uznane za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 roku. Trzy lata później, 4 grudnia 1997 roku, zespół staromiejski Torunia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Opracowała Iga Malawska

Dane obiektu zostały uzupełnione przez użytkownika Waldemar Rusek Rusek.

Rodzaj: zamek

Styl architektoniczny: nieznana

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_04_BK.125553, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_04_BK.225884