dzwonnica-brama, Kije
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Zespół parafialny w Kijach należy do jednych z najciekawszych nowożytnych założeń tego typu w woj. świętokrzyskim.

Historia

Wedle miejscowej tradycji świątynia w Kijach powstała w 1144 roku, co częściowo potwierdzają badania archeologiczne. W 1213 r. kościół został odnotowano po raz pierwszy w źródłach, co świadczy, że istniał już w 2 poł. XII wieku. Przed 1325 r. powołano dziekanię kijską. Zapewne w XVI w. wystawiono przy świątyni zakrystię. W 1 poł. XVII w. dobudowano do niej nawę i dwie kaplice: Krasuckich (ok. 1618) oraz Gołuchowskich (poł. XVII w.). W 1652 r. erygowano przy kościele mansjonarię. W 1664 r. konsekrowano nowe ołtarze, a w 2 poł XVII w. była kilka razy restaurowana (po 1679 r. sklepiono nawę, a przed 1702 r. podwyższono prezbiterium). W latach 1730-37 wystawiono w świątyni nowy ołtarz gł., ufundowany przez ks. Wacława Hieronima Sierakowskiego. W 1733 r. Józef Dembiński wystawił nową kaplicę św. Józefa na miejscu starej - Gołuchowskich. Zespół kościelny gruntownie przekształcił ks. Ignacy Bieńkowski, prepozyt kijski w latach 1755-93. Do ważniejszych jego inwestycji należą: remont świątyni połączony z modernizacją jej wyposażenia (lata 60.-80. XVIII) oraz otoczenie cmentarza kościelnego nowymi murami (1760-66), kaplica pw. Świętej Rodziny (1776) i dzwonnica (1786-9). W XIX w. nastąpiło kilka renowacji budowli zespołu. W 1841 r. dostawiono do dzwonnicy kostnicę. W trakcie restauracji świątyni w 1936 r. odsłonięto we wnętrzu prezbiterium romańskie mury. W 1945 r. na skutek działań wojennych została uszkodzona. W latach 1958-64 poddano konserwacji ołtarze, mury świątyni i przeprowadzono w niej badania archeologiczne. Kolejne prace remontowe i restauratorskie przy budowlach wykonano w lata 70. XX w., 1982-91 i 2002-3.

Opis

Zespół kościoła par., zajmuje wnętrze nieregularnej działki, która jest położona w pn.-zach. części wsi, przy drodze do Jędrzejowa. Jego elementami to: barokowa świątynia (o zrębach romańskich i gotyckich), późnobarokowa dzwonnica, dawny cmentarz przykościelny i mur cmentarny z bramkami.

Dzwonnicę dostawiono do murów cmentarza i ustawiono na pd.-wsch. kościoła. Jest to kwadratowa, dwukondygnacyjna budowla z bramą przelotową w przyziemiu. Wymurowana została z kamienia i częściowo wytynkowana. Nakryto ją wieżowym hełmem łamanym o wygiętych narożach z iglicą. Jednoosiowe elewacje obiektu rozczłonowano poziomymi gzymsami i pilastrami po bokach; otwory ujęto w kamienne ramy. Od pd. dobudowano do niej niską, prostokątną kostnicę, wymurowaną z kamienia, otynkowaną i nakrytą dachem pulpitowym.

Zabytek dostępny. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem.

Opr. Łukasz Piotr Młynarski, OT NID w Kielcach, 12-05-2016 r.

Bibliografia

 • Karta ewidencyjna. Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Kijach, oprac. M. Gorzelak, Kielce 1996, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
 • Karta ewidencyjna. Dzwonnica. Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Kijach, oprac. M. Gorzelak, Kielce 1996, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
 • Karta ewidencyjna. Mur z bramkami. Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Kijach, oprac. M. Gorzelak, Kielce 1996, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
 • Adamczyk A., Modras J., Polanowski L., Prace przy zabytkach architektury sakralnej i zabudowie miejskiej, [w:] Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001-2012, red. J. Cedro, Kielce 2014, s. 23-78.
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. 1: Województwo kieleckie, red. J. Szymański, z. 4: Miechów i Pińczów wraz regionem, wyd. B. Trelińska, Kielce 198.
 • Dobosz J., Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.
 • Gadomski J., Znaki kamieniarskie w Polsce od roku 1100 do połowy XIII wieku, „Folia Historiae Artium” 1966, t. III, s. 23-67.
 • Giergiel T., Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004.
 • Kaleciński M., Muta praedicatio. Studia z historii i recepcji malarstwa włoskiego doby potrydenckiej, Warszawa 1999.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. III: Województwo kieleckie, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 9: Powiat pińczowski, red. K. Kutrzebianka, J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1962.
 • Kracik J., Konsekracje kościołów i ołtarzy w diecezji krakowskiej w XVII i XVIII wieku, ,,Nasza Przeszłość” 1984, t. 61, s. 111-147.
 • Kubica E., Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi i Wołynia, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” 1996, t. XVII 1996, s. 131-189,.
 • Miłobędzki A., Architektura region u świętokrzyskiego w XVII wieku , „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1975, t. 9, s . 57-83.
 • Olszewski D., Wiśniewski E., Parafia Kije. Zarys Dziejów, Kielce 1993.
 • Pieniążek-Samek M., Tributum gratitudinis reddo. Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII i XVIII wieku. Studium z historii kultury, Kielce 2005.
 • Sztuka polska przedromańska i romańska o schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, t. 2: Katalog i bibliografia zabytków, oprac. M. Pietrusińska, Warszawa 1971.
 • Samek J, Mołodziński Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXI, Wrocław 1972, s. 638.
 • Świechowski Z., Katalog architektury romańskiej w Polsce, Warszawa 2009, s. 162-63.
 • Tomaszewski A., Kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kijach, pow. Pińczów [w:] Zespół badań nad polskim średniowieczem, Sprawozdania: II konferencja naukowa (poświęcona Wiślicy), red. W. Antoniewicz, P. Biegański, Warszawa 1963, s. 57–63.
 • Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927.
 • Wiśniowski E., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965.
 • Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976.
 • Wojtasik Z., Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych- prowadzone pod od 1990 roku do połowy 2000 pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Kielcach, [w:] Prace konserwatorskie w latach 1990-2000. Dziesięć lat Służby Ochrony Zabytków w Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 63-75.
 • Wojtasik Z., Zub J., Konserwacja tzw. zabytków ruchomych, [w:] Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001-2012, red. J. Cedro, Kielce 2014, s. 121-178.
 • Wroniszewski J., O początkach kościoła w Kijach, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2000, t. XLVIII, z. 2: Cursus mille annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiem, s. 623-634.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: dzwonnica
 • Chronologia: 1786 - 1789
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Kije 133
 • Lokalizacja: woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gmina Kije
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy