Osada przygrodowa, Grodzisk
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Grodzisku, gm. Grębków tworzą trzy stanowiska: grodzisko, osada przygrodowa i cmentarzysko szkieletowe. Grodzisko znajduje się na skraju naturalnego, w przybliżeniu czworobocznego w kształcie cypla, leżącego na zachodnim brzegu Liwca. Wał zewnętrzny ma obecnie 3,5-6m wysokości. Północno-wschodni narożnik grodziska został podmyty przez rzekę. Wał zewnętrzny w części północnej został w znacznej mierze rozorany, a fosa odcinająca gród od wysoczyzny zasypana pod zabudowę wsi Grodzisk, dochodzącej do linii wałów. Osada przylega do grodziska od strony zachodniej, natomiast cmentarzysko położone jest ok. 1 km na północ.

Ochrona konserwatorska

30 listopada 1970 r. osada została wpisana do rejestru zabytków województwa warszawskiego pod nr 874. Obszar chroniony zaznaczono na zdjęciu kolorem czerwonym.

Wyniki badań archeologicznych

Stałe osadnictwo otwarte przy grodzie zaczyna funkcjonować od przełomu X i XI w. przy grodzie zaczyna funkcjonować stałe osadnictwo otwarte. Najstarsza część osady przygrodowej znajduje się pod współczesną zabudową Grodziska. Odkryto tu m.in. ślady budynku mieszkalnego (półziemianki), przy którym znajdowała się łaźnia parowa (w typie ruskiej tzw. bani) oraz kilka obiektów o charakterze gospodarczym - prawdopodobnie jam zasobowych. Najmłodsza część osady przygrodowej (z XIII w.) znajdowała się pierwotnie na zachód od grodziska.

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, NID

Bibliografia:

  • Wróblewski W., Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w Grodzisku, woj. Siedlce, stan. 1, w latach 1983-1986, „Sprawozdania Archeologiczne” 1990, 41, s. 295-315
  • Wróblewski W., Chronologia względna wczesnośredniowiecznych grodzisk środkowego i dolnego biegu Liwca. Próba analizy w świetle badań geologiczno-geomorfologicznych, „Wiadomości Archeologiczne” 2001, T. LIV, s. 3-20.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: stanowisko osadnicze
  • Chronologia: wczesne średniowiecze (X/XI - XIII w.)
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Grodzisk
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gmina Grębków
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy