cmentarzysko, Pobołowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Cmentarzysko kurhanowe jest częścią dużego kompleksu cmentarzysk położonych na terenie Pobołowic. Stanowi cenne źródło do poznania obrządku pogrzebowego z okresu wczesnego średniowiecza.

Usytuowanie i opis

Cmentarzysko kurhanowe znajduje się  na terenie lasu Państwowego Gospodarstwa Leśnego, wchodzącego w skład Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chełm. Jest położone w obrębie uroczyska „Majdan Czerniejowski“, w pobliżu północnego skraju lasu. Leży w dolinie rzeki Udal, w  odległości ok. 350 m na południowy wschód od koryta rzeki i ok. 600 m w linii prostej na  północny wschód od  szosy Chełm-Hrubieszów.

Opis stanowiska: Cmentarzysko liczy 10  kopców ziemnych o różnym stanie zachowania. Mogiły są położone nieregularnie na obszarze około 1 ha. Jedynie 4 kopce są dość dobrze czytelne w terenie. Średnice kurhanów wynoszą od 8 do 10 m, wysokości względne od 0,50 do 1,20 m. Na terenie cmentarzyska nie zarejestrowano zabytków ruchomych.

Historia

Pierwsze ogólne informacje na temat cmentarzysk kurhanowych w lesie Nadleśnictwa Pobołowice ( w tym stanowiska nr 5) odnotował Stanisław Skibiński na początku lat 60. XX wieku. W wyniku pozytywnej kwerendy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cmentarzysko zostało w 1961 roku uznane za zabytek a następnie wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego. Od tego czasu stan zabytku nie uległ poważnym zmianom. Jest częściowo zniszczony przez korzenie drzew i krzewów, które porastają powierzchnię kurhanów.

Stan i wyniki badań archeologicznych

Na cmentarzysku nie prowadzono archeologicznych badań wykopaliskowych.
Badania powierzchniowe w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski wykonał w 1986 roku Sławomir Jastrzębski. Badacz w Karcie  Ewidencji Zabytku Archeologicznego  nie podał ilości kopców na cmentarzysku.

Zabytek dostępny dla zwiedzających.

oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 11-03-2019 r.

Bibliografia

 • Skibiński S., Zabytki archeologiczne powiatu chełmskiego (w:) Ziemia Chełmska, Chełm 1961, s. 149
 • Skibiński S., Zabytki powiatu chełmskiego (Katalog – inwentarz), cz. I, Archeologia, Chełm 1964  (mps w archiwum Muzeum Okręgowego w Chełmie), poz. 678. 
 • Supryn M., Hunicz A., Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych powiatu chełmskiego, t. II, Lublin 1970, poz. 6 (maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie)
 • Gąssowski J., Kempisty A., Przewodnik archeologiczny po Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 62
 • Zoll-Adamikowa H., Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne z terenu Polski, cz. I, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 190
 • Mitrus E., Okupny B., Wstępna inwentaryzacja kurhanów na obszarze województwa chełmskiego. Maszynopis dokumentacji PKZ. Lublin 1985, T. I (maszynopis w archiwum WKZ Delegatura w Chełmie).

Informacje ogólne

 • Rodzaj: cmentarzysko
 • Chronologia: średniowiecze wczesne
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Pobołowice
 • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. chełmski, gmina Żmudź
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy