Kurhan, Typin
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład jednego z niewielu zachowanych kopców - kurhanów położonych na Grzędzie Sokalskiej, obejmującej tereny południowo-wschodniej Lubelszczyzny, usytuowanych pojedynczo lub w niewielkich skupiskach i łączonych z późnoneolityczną kulturą ceramiki sznurowej. Spośród innych kopców wyróżnia go lokalizacja na kulminacji wyniesienia i w miarę dobry stan zachowania.

Usytuowanie i opis

Kurhan znajduje się w południowo-wschodniej części wsi, ok. 1 km w linii prostej na południe od zwartej zabudowy wsi Typin i szosy Typin-Tomaszów Lubelski oraz ok. 400 m na południe od wschodniej granicy zabudowań Kolonii Typin (części wsi Typin). Kopiec jest usytuowany na kulminacji garbu terenowego wysokości 249 m n.p.m., na terenie pola użytkowanego rolniczo i w bezpośrednim sąsiedztwie polnej drogi. Kurhan jest dobrze czytelny w terenie. Obecnie jego wysokość wynosi ok. 1,5 przy średnicy 25 m. Podczas zwiadu terenowego w 1973 r. Andrzej Hunicz określił jego wysokość na ok. 3 m, średnicę zaś na ok. 40 m. Jest to mogiła zawierająca pojedynczy pochówek (lub pochówki) kultury ceramiki sznurowej

Historia

Kopiec jest datowany na późny neolit i należy go łączyć z kulturą ceramiki sznurowej. Kurhan do poł. XX w. był w bardzo dobrym stanie zachowania. Obecnie intensywna uprawa roli, którą objęte jest całe stanowisko, powoduje jego postępujące niszczenie i jest poważnym zagrożeniem dla stanu zachowania obiektu.

Stan i wyniki badań

Stanowisko nie było dotąd badane wykopaliskowo. Plan sytuacyjno-wysokościowy stanowiska wykonali w 1989 r. Jan Niedźwiedź i A. Medak. Badania powierzchniowe Archeologicznego Zdjęcia Polski na stanowisku przeprowadzili w 1988 r. J. Buszewicz, R. Pomarański i J. Waszkiewicz.

Dostęp do zabytku ograniczony. Kurhan można zwiedzać po uzgodnieniu z właścicielem pola. Dobra widoczność od strony ogólnodostępnej drogi polnej.

Oprac. Ewa Prusicka-Kołcon, OT NID Lublin, 24.06.2014 r.

 

Bibliografia

  • Machnik J., Bagińska J., Koman W., Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006, Kraków 2009.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: 2900-2200 BC
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Typin
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy