Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Stanowisko archeologiczne numer 2 – grodzisko stożkowate - Zabytek.pl

Stanowisko archeologiczne numer 2 – grodzisko stożkowate


grodzisko XIV - XV w. Roszkowice

Adres
Roszkowice

Lokalizacja
woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin-obszar wiejski

Grodzisko w Roszkowicach jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego miejscowości, świadczącym o długiej tradycji osadniczej.  Prawdopodobnie obiekt jest reliktem lokalnej strażnicy średniowiecznej zlokalizowanej w obszarze tzw.

Przesieki Śląskiej. Wzbogaca wiedzę o średniowiecznym osadnictwie, jego zasięgu i charakterze na Ziemi Niemodlińskiej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej, w północnej części wsi, 200 m na północny-zachód od folwarku, przy drodze polnej.

Grodzisko stożkowate, znacznie zdeformowane, ma kształt zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych narożach. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej obiekt okala fosa napełniona wodą. Od strony północnej fosa łączy się ze stawem powstałym w okresie powojennym. Warstwa kulturowa sięga do głębokości około 1,5 m, w której odkryto fragmenty cegieł i kamienie. Wymiary stożka około 19m x 19m, wysokość około 2-3 m, szerokość fosy około 6-10 m. Prawdopodobnie pierwotnie obiekt otoczony był wałami, które nie zachowały się. Aktualnie majdan i zewnętrzna krawędź fosy porośnięte są krzewami i drzewami. Teren grodziska stanowi ostoję dla ptaków, a okazjonalnie wykorzystywane jest jako obiekt do rekreacji.

Historia

Badania archeologiczne określiły chronologię obiektu na okres późnego średniowiecza (XIV-XVI wiek).

Stan i wyniki badań

Grodzisko było badane powierzchniowo w okresie międzywojennym m.in. przez G. Raschkego w 1933 r., przez J. Kaźmierczyka, K. Macewicza i A. Szczodraka w 1960 r. W 1972 r. badania sondażowe przeprowadzili K. Macewicz, S. Wuszkan i E. Tomczak. Znaleźli oni na majdanie obiektu kilkadziesiąt fragmentów naczyń cienkościennych obtaczanych i toczonych na kole garncarskim. W 1999 r. badania AZP przeprowadził K. Bykowski. Stan zachowania grodziska dobry. W 1989 roku wykonano plan warstwicowy grodziska.

Grodzisko w Roszkowicach zlokalizowane w obszarze szerokiego pasa Przesieki Śląskiej, po wschodniej stronie Nysy Kłodzkiej, mogło pełnić funkcję strażniczą.

Grodzisko położone jest na gruntach prywatnych. Obiekt widoczny jest z drogi gminnej prowadzącej z Niemodlina do Rogów przez Piotrową, około 150 m na północny wschód od niej. Kępa drzew czytelnie rysuje się w panoramie pól po północnej stronie wsi.

Oprac. Krzysztof Spychała, OT NID w Opolu, 24.04.2018 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_16_AR.3482, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_16_AR.1139774