grodzisko, Pomorzowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

grodzisko

Pomorzowice

średniowiecze
photo

Stanowisko archeologiczne nr 2 w Pomorzowicach ma dwie główne fazy zasiedlenia. Jest to prawdopodobnie osada (obronna?) kultury łużyckiej oraz zapewne późno średniowieczne grodzisko wyżynne. Poza tym na stanowisku odnotowano ślady z epoki neolitu. Pradziejowe osady obronne i średniowieczne relikty grodzisk to stanowiska o bardzo dużych walorach zabytkowych i naukowych. Obiekt posiada utrwaloną w krajobrazie, czytelną formę terenową i zachowane nawarstwienia kulturowe. Jest bezcennym zabytkiem archeologicznym, jednym z nielicznych tego rodzaju na Śląsku.

Usytuowanie i opis

Grodzisko wyżynne w Pomorzowicach (stanowisko 2) zlokalizowane jest na północny wschód od miejscowości, ok. 1,5 km na północny wschód od kościoła i ok. 200 m na zachód od linii kolejowej. Zabytek położony jest na niedużym, naturalnym wzgórzu (najwyższym w najbliższej okolicy), które ma dosyć strome zbocza i z którego rozciągał się dobry widok na szeroką dolinę rz. Osobłogi. Grodzisko jest zalesione, u jego podnóża, płynie bezimienny ciek, a sam kompleks leśny, w którym znajduje się zabytek, otoczony jest przez pola orne i znacznie większy obszar leśny.

Nieduże grodzisko ma plan owalny, wymiary ok 65 na 50 m i powierzchnię ok. 30 arów (z wałami i fosą). Przestrzeń użytkowa, tzw. majdan ma wymiary ok. 40 na 25 m i obszar ok. 8 arów.

Z całą pewnością stanowisko 2 w Pomorzowicach nie jest typowym gródkiem stożkowatym, ale z drugiej strony jak na pradziejową osadę obronną kultury łużyckiej jego obszar wydaje się zbyt mały.

Historia

Stanowisko archeologiczne o nie do końca ustalonej chronologii, prawdopodobnie o trzech fazach chronologicznych. W starszej literaturze przedmiotu uważane zarówno za osadę obronną kultury łużyckiej, z wczesnej epoki żelaza (ok. 750 – 400 r. p.n.e.), jak i za późnośredniowieczne – wczesno nowożytne grodzisko z XIV-XVI w. Trzeba jednak zaznaczyć, że na stanowisku nie prowadzono prac wykopaliskowych, które pozwoliłyby zweryfikować te informacje. Poza materiałem z wczesnej epoki żelaza i późnego średniowiecza na stanowisku znaleziono również neolityczne artefakty krzemienne świadczące o penetrowaniu tego miejsca już w końcu epoki kamienia.

Obiekt dostępny przez cały rok.

Oprac. Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 21.02.2018 r.

Bibliografia

  • Gedl M., Kultura łużycka na Górnym Śląsku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962;
  • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977;
  • Niesiołowska-Wędzka A., Początki i rozwój grodów kultury łużyckiej, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk 1974.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pomorzowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. głubczycki, gmina Głubczyce - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy