Grodzisko stożkowate, Miejsce
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko w Miejscu jest reliktem lokalnej strażnicy średniowiecznej - posadowionego w dolinie rzeki Stobrawy, wśród podmokłych łąk.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w szerokiej dolinie między rzeką Stobrawą a jej dawnym korytem Stara Stobrawą, około 400 m na północny- zachód od szosy Pokój -Świerczów- Namysłów. Grodzisko założone zostało na małym wyniesieniu wydmowym położonym wśród podmokłych wówczas łąk, dostosowanym do potrzeb obronnych. Góruje ono nad otaczającym go terenem. Ma ono owalny zarys o wymiarach około 70x80 m, o wyraźnie sformowanym kulistym stożku o wymiarach około 40x50 m i wysokości 2-3 m. Jest on otoczony fosą o szerokości od około 10 m w części południowej do 5-6 m w części zachodniej. Wał ma szerokość około 8-10 m i wysokość około 1-1,5 m. Jedynie w części północnej fosa uległa zanikowi ze względu na przebiegającą tędy drogę do pól i łąk. Od strony zachodniej, do zewnętrznej krawędzi fosy przylega niższy od stożka nasyp, kształtu półksiężycowatego, otoczony fosą. Grodzisko ma całkowitą powierzchnię około 50 arów, a na część użytkowo-mieszkalną przypada około 5 arów.

Historia

Badania sondażowe określiły chronologię obiektu na okres późnego średniowiecza (od końca XIII do XVI wieku).

Stan i wyniki badań

Grodzisko było badane powierzchniowo i inwentaryzowane w okresie międzywojennym m.in. przez M. Hellmicha. Badania sondażowe w 1960 roku przeprowadzili J. Kaźmierczyk i K. Macewicz, a w 1969 roku Z. Bagniewski. Znaleźli kilkaset fragmentów naczyń obtaczanych i toczonych, kości zwierzęce, grudki polepy, gwoździe, bełt i inne przedmioty z żelaza. Sondaż wykonany w wale wykazał lico obwarowania zbudowane z kamieni. Na głębokości 140 cm pod kamieniami, zaobserwowano ślad po belce, która mogła być pozostałością drewniano-ziemnej konstrukcji umocnień grodu. Miąższość warstwy kulturowej na majdanie wynosi około 30 cm. Obiekt zachowany dobrze. W 1993 roku wykonano plan warstwicowy grodziska. Grodzisko w Miejscu było zapewne obiektem o charakterze obronnym. Być może była to stała strażnica przy szlaku prowadzącym z Opola na północ prze Pokój, Namysłów, poprzez tereny w średniowieczu prawie całkowicie zalesione. Obecnie obiekt stanowi ostoję dla zwierząt.

Grodzisko położone jest na gruntach Lasów Państwowych. Dojście drogą gruntową około 400 m na wschód od szosy Opole-Namysłów, w pobliżu rzeki Stobrawy, na krawędzi Stobrawskiego Parku Kulturowego.

Oprac. Krzysztof Spychała, 11.12.2014 r.

 

Bibliografia

 • Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, [w:] Altschlesien, t.3, 1930, s.40;
 • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, [w:] Kwartalnik Opolski, 1956, t.1, poz.8;
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s.37;
 • Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z weryfikacji wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych grodzisk na terenie woj. opolskiego w 1960 roku [w:] Ślaskie Sprawozdania Archeologiczne, 1960, t.3, s.34;
 • Rogińska M., Sprawozdanie z inwentaryzacji grodzisk, [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, 1967, s.45;
 • Bagniewski Z., Sprawozdanie z badań na grodziskach w Gryżowie, Miejscu, Grodźcu, Głębocku, [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie, 1969, s.40-41;
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s.296-298;
 • Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu teczka nr A-137/68 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Miejsce nr 1, AZP 83-35/10;
 • Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, teczka Staedtel.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: koniec XIII-XVI w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Miejsce
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. namysłowski, gmina Świerczów
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy