Kościół pw. św. Floriana, Maciowakrze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. Floriana

Maciowakrze

photo

We wnętrzu barokowego kościoła pw. św. Floriana znajdują się iluzjonistyczne polichromie wykonane po 1773 roku przez Franciszka Sebastiniego, twórcę malarskiego wystroju m.in. w kościele pw. św. Bartłomieja w Głogówku, w kościele Franciszkanów w Głogówku, w kaplicy zamkowej w Głogówku, w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Łączniku oraz w opactwie Cystersów w Rudach (woj. śląskie).

Historia

Pierwsze wzmianki o kościele w Maciowakrzu pochodzą z XIII wieku. Obecna świątynia wzniesiona została w latach 1772-1773 według planów architekta Michała Clementa z Krnova. W tym czasie powstały również iluzjonistyczne polichromie wykonane przez Franciszka Sebastiniego, wyposażenie kościoła oraz rzeźby znajdujące się w niszach na elewacji frontowej. W latach 60-tych XX wieku przy kościele zostały przeprowadzone prace remontowe, w trakcie których w dużym stopniu zostały przemalowane barokowe polichromie.

Opis

Kościół usytuowany jest pośrodku miejscowości, na niewielkim wzniesieniu. Otoczony jest cmentarzem z nagrobkami z XIX i XX wieku oraz murowanym, otynkowanym ogrodzeniem z bramką na osi kościoła. Powstały w latach 1772-1773 według projektu Michała Clementa z Krnova barokowy kościół jest budowlą orientowaną. Zbudowany został na planie prostokąta z nieco węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i prostokątnymi dobudówkami znajdującymi się po stronie północnej i południowej prezbiterium i jedną umieszczoną od północy w drugim przęśle nawy. Po jego zachodniej stronie znajduje się kruchta z dwiema przybudówkami objętymi bryłą korpusu. Budowla jest murowana z cegły i otynkowana, z wyodrębnioną partią cokołu i elewacjami o podziale ramowym. Narożniki między prezbiterium a nawą mają profil wklęsły. Otwory okienne w nawie i prezbiterium zamknięte są łukiem odcinkowym, w dobudówkach otwory są owalne. Fasada zachodnia kościoła jest w zasadniczej części trójosiowa z nieznacznie wysuniętą częścią środkową. W osi centralnej znajduje się zamknięty łukiem pełnym otwór wejściowy. Powyżej niego umieszczona została płytka wnęka z mozaiką, nad którą znajduje się trójkątny naczółek z herbem. Na tej samej wysokości co mozaika, w osiach bocznych znajdują się półkoliście zamknięte wnęki z pełnoplastycznymi przedstawieniami świętych Urbana i Augustyna. W górnej partii oś środkowa przechodzi w czworoboczną wieżę dekorowaną pilastrami i zwieńczoną hełmem o wklęsłych połaciach oraz baniastą latarnią, zaś osie boczne zwieńczone są spływami wolutowymi. Korpus kościoła nakryty jest dachami siodłowymi, a dobudówki dachami wielopołaciowymi. Wnętrze kościoła artykułowane jest rozbudowanymi, przyściennymi pilastrami. Nawa kościoła nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, natomiast w kaplicy i kruchcie są sklepienia żaglaste. W prezbiterium znajduje się ołtarz z iluzjonistyczną architekturą, bramkami i pełnoplastycznymi rzeźbami, a w kopule powyżej ołtarza wykonane przez Sebastiniego polichromie. Dekoracje malarskie znajdują się również, wokół umieszczonych przy łuku tęczowym, ołtarzy bocznych. Ponadto w kościele znajdują się obrazy z alegoriami sakramentów namalowane przez Sebastiniego. W zachodniej części kościoła mieści się nadwieszony chór muzyczny z półkolistym parapetem.

Zabytek dostępny.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 14.11.2014 r.

 

Bibliografia

  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 5: Powiat kozielski, oprac. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1965, s. 36-38.
  • Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, t. 4: Die Kunstdenkmäler des Reg. Bezirks Oppeln, Breslau 1894, s. 290.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1772-1773
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Maciowakrze
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, gmina Pawłowiczki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy