Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

grodzisko, st. 1 - Zabytek.pl

Adres
Krobia

Lokalizacja
woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Krobia - miasto

Grodzisko w Krobi stanowi pozostałość po domniemanej średniowiecznej siedzibie kasztelana krobskiego.

Po przeniesieniu kasztelanii do pobliskiego Karca i przejęciu dóbr przez biskupstwo poznańskie, na „Wyspie Zamkowej” zbudowano nieistniejący dziś zamek.

Usytuowanie i opis

Grodzisko wzniesione na terenie równinnym, po południowej stronie Krobskiego Rowu. Aktualnie usytuowane jest w centralnej części miasta Krobia, na północny-wschód od rynku, przy Pl. Tadeusza Kościuszki. Zajmuje całą wyspę otoczoną fosą, do której prowadzi grobla.

W chwili obecnej pozostałością po grodzisku stożkowatym i dawnym zamku biskupów poznańskich jest założona na planie prostokąta o zaokrąglonych narożach tzw. wyspa zamkowa otoczona fosą wypełnioną wodą. Wyspa posiada wymiary ok. 78x58 m i wysokość nad lustrem wody ok. 3 m. Plateau wyspy ma wymiary 50x42 m. Od strony południowej wyspa połączona jest z lądem groblą usypaną w latach 50-ych XX w., a wcześniej spięta była mostem. Fosa otaczająca wyspę posiada szerokość ok. 17 m.

Po architekturze murowanej, zarówno domniemanego grodziska jak i dawnego zamku nie zachowały się na powierzchni żadne ślady.

Obecnie na środku wyspy wznosi się nowożytny budynek centralny i budynki gospodarcze na jej skraju północnym. Skarpa wyspy porośnięta jest wysokimi drzewami. Drzewa również otaczają zewnętrzną krawędź fosy.

Historia

Pierwsze wzmianki o warowni krobskiej pochodzą z roku 1258, kiedy to zostaje wymieniona jako gród kasztelański. W końcu XIII wieku siedziba kasztelanii zostaje przeniesiona z Krobi do Karca, a ziemie książęce wraz z „Wyspą Zamkową” przejmuje biskupstwo poznańskie, posiadające już od 1232 r., nadaniem księcia Władysława Odonica, północną część Krobi oraz okoliczne wsie. We władaniu biskupstwa tereny te pozostawały do 1798 r.

Nieopodal grodu usytuowała się osada targowa, która przekształciła się w miasto. Data jego lokacji jest nieznana, a prawa miejskie potwierdzone zostały w 1350 r.

Z inicjatywy biskupów poznańskich na wyspie został wzniesiony zamek, wymieniany w źródłach pisanych od 1440 r. (castrum, castellum, fortalicium, arx). Jego powstanie wiązane jest z fundacją bpa Andrzeja z Bnina. W połowie XVI w. planowana była przebudowa zamku, którą miał prowadzić architekt Jan Baptysta Quadro (twórca ratusza poznańskiego), ostatecznie jednak przez niego niezrealizowana. W poł. XVII w, w okresie najazdu szwedzkiego, zamek znacznie ucierpiał. Przez kolejne wieki funkcjonował w formie okrojonej w postaci zachowanego skrzydła wschodniego i fragmentu skrzydła południowego. Ostatecznie pozostałości zamku zostały w XIX w. rozebrane, a na jego miejscu pobudowano istniejący do dziś obiekt (wraz z zabudowaniami gospodarczymi), w którym mieściła się szkoła, a obecnie biura Urzędu Miejskiego i Pałac Ślubów.

Stan i wyniki badań

W latach 1980-1981 na wyspie zamkowej zostały przeprowadzone przez PP PKZ O/Wrocław badania archeologiczno-architektoniczne, które łącznie objęły obszar 719 m2. W ich wyniku odkryto relikty architektoniczne kilku obiektów związanych z poszczególnymi fazami budowy i rozbudowy zamku. Wydzielono sześć faz budowlanych. Odsłonięto prostokątny budynek centralny z podziałem wewnętrznym, otoczony prostokątnym w rzucie poziomym murem kurtynowym. Odsłonięte relikty zbudowane były w technice opus emplectum. Mury posiadały obustronną oblicówkę, wykonaną z cegły układanej w wątku gotyckim, wnętrze zaś wypełnione było kamieniami wiązanymi zaprawą wapienną. Najstarsze odkryte ślady osadnictwa na badanym obiekcie można wiązać z 2 połową XIV w. Manifestowały się one w postaci szarej próchnicy z pozostałościami belek i słupów, być może z poprzedzającej zamek drewnianej fortalicji, gdyż nie wiązały się one z elementami późniejszej budowli murowanej. Zasięg XIV-wiecznej warstwy kulturowej wyznacza plateau gródka o wymiarach w przybliżeniu 25x30 m otoczonego fosą o szerokości ok. 12 m oraz przypuszczalnie zewnętrznym wałem ziemnym przebiegającym po krawędzi wyspy. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych nie uchwycono spągu nawarstwień kulturowych. Choć źródła historyczne pozwalają domniemywać istnienia tutaj wcześniejszego osadnictwa (wczesnośredniowiecznego grodu kasztelańskiego), jednak dotychczasowe badania archeologiczne nie potwierdziły jego śladów.

Obiekt dostępny.

oprac. Elżbieta Wyrwińska, Pracownia Terenowa w Trzebinach OT w Poznaniu, 08-10-2015 r.

Rodzaj: grodzisko

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_A_30_AR.24336, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_30_AR.2945284