Grodzisko, Jarantów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko w Jarantowie należy do wschodniego skrzydła sieci grodów wczesnopiastowskich południowej Wielkopolski. Jego powstanie jest wynikiem ekspansji terytorialnej i organizacji grodowej pierwszych Piastów. Niewielki, ale silnie ufortyfikowany pełnił lokalnie funkcje obronno-administracyjne na zapleczu kaliskiego ośrodka administracji państwowej. W linii prostej dległość z grodziska do Kalisza wynosi ok. 25 km.

Usytuowanie i opis

Grodzisko znajduje się na Wysoczyźnie Kaliskiej, ok. 1,2 km na północ od wsi Jarantów. Usytuowane jest wśród łąk, w dolinie rzeki Bawół zwanej też Czarną Strugą (lewego dopływu Warty).

Obiekt jest założeniem jednoczłonowym. Ma pierścieniowaty kształt o średnicy ok. 72 m. Otoczony jest masywnym wałem oraz fosą szerokości 10 - 15 m.

Historia

Gród w Jarantowie funkcjonował w okresie wczesnego średniowiecza, II poł. X - I poł. XI w. Pod koniec użytkowania uległ spaleniu.

Stan i wyniki badań

W 1966 r. przeprowadzono na stanowisku badania archeologiczne. Głównym celem badań była weryfikacja wcześniejszych pomiarów magnetycznych.Wykonano 7 wkopów sondażowych (na koronie wału i majdanie grodziska) o łącznej powierzchni 71,75 m2. Odsłonięto umocnienia obronne grodu, które stanowił wał o konstrukcji skrzyniowej, wypełnionej kamieniami i piaskiem. Według obliczeń do budowy wału zużyto m.in. ok. 3800 m3 ziemi. Na majdanie grodziska odkryto nieregularnie zalegający bruk kamienny. W sąsiedztwie założenia znajdują się dwie, otwarte osady wczesnośredniowieczne.

Dostęp do zabytku ograniczony. Własność prywatna-obiekt dostępny z zewnątrz.

oprac. Barbara Iwanicka - Pinkosz, OT NID w Poznaniu, Pracownia terenowa w Trzebinach, 05-10-2015

Bibliografia

  • Dąbrowska I., Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Jarantowie, pow. Kalisz, w 1966 roku, Sprawozdania Archeologiczne, t. XX, 1969, s. 227-230.
  • Hensel W.,Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. I, 1950, s. 150-153.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: 2. poł. X - 1. poł. XI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Jarantów
  • Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gmina Blizanów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy