grodzisko stożkowate, Zabrze
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

grodzisko stożkowate

Zabrze

photo

Późnośredniowieczny gródek stożkowaty zlokalizowany w Zabrzu - Rokitnicy (stanowisko 27, AZP 96-45/14) jest bezcennym stanowiskiem archeologicznym. Obiekt posiada dużą wartość zabytkową oraz naukową i jest źródłem do poznania późnośredniowiecznych rycerskich założeń rezydencjonalno-obronnych. „Zamczysko” posiada utrwaloną w krajobrazie, czytelną formę terenową i jest jednym z nielicznych zabytków tego rodzaju na Górnym Śląsku.

Historia

Gródek stożkowaty w Zabrzu - Rokitnicy (stanowisko 27, AZP 96-45/14) ma dwie fazy chronologiczne: późno średniowieczną (XIII-XV w.) i nowożytną. Genezę niedużych założeń obronnych, wznoszonych na sztucznie usypanych kopcach, lub naturalnych wzniesieniach i otaczanych fosą, wiąże się z Normanami i Europą Zachodnią, gdzie tego typu obiekty rozpowszechniły się już w poł. IX w., a jak uważają niektórzy najstarsze mogą pochodzić nawet z VIII w. We Francji tego rodzaju gródki na kopcu określa się jako motte, natomiast w Niemczech używa się terminu Wasserburge.

W Polsce tzw. gródki stożkowate datowane są z reguły na XIII-XV w. Założenia tego rodzaju rozpowszechniły się w 2. poł. XIII w., zapewne najwięcej z nich wzniesiono w wieku XIV, w XV stuleciu pomału zaczynały wychodzić z użycia, a okres ich funkcjonowania zamyka się na początku XVI w. – choć pojedyncze siedziby przetrwały aż do XVIII w. Według Leszka Kajzera wieżowe dwory były elementem symboliki stanu rycerskiego i powstały oraz kształtowały się wraz z innymi jego wyznacznikami. Kastellolodzy szacują, że małych gródków rycerskich, „obronnych dworów”, „drewnianych zameczków” było na terenie dzisiejszej Polski ok. dziesięć razy więcej niż murowanych, dużych założeń zamkowych. W XIV w. były to już obiekty bardzo popularne i licznie występujące w krajobrazie kulturowym polskiego średniowiecza.

W 1971 i w 2004 r. gródek był badany wykopaliskowo. W 1971 r. pracami kierował Werner Pierzyna, a finansowało je Towarzystwo Miłośników Zabrza. Badania archeologiczne potwierdziły funkcję stanowiska i datowanie gródka.

Opis

Relikty gródka znajdują się w północnej dzielnicy Zabrza – Rokitnicy, pomiędzy ulicami Krakowską i Żniwiarzy, w sąsiedztwie bezimiennego, niewielkiego stawu i cieku wodnego, nieopodal potoku Rokitnickiego.
Sztuczny kopiec-nasyp gródka jest w planie kolisty, ma średnicę ok. 25 m i powierzchnię ok. 5 arów. Od strony zachodniej i północnej obiekt otacza staw, który pełnił rolę fosy.

Przedmiotowy zabytek jest przykładem reliktów późnośredniowiecznego, niedużego, drewniano-ziemnego założenia o funkcji rezydencjonalno-obronnej, będącego najprawdopodobniej siedzibą rycerską.

Dzięki badaniom archeologicznym przeprowadzanym w całym kraju, posiadamy wiedzę na temat tego jak wyglądały i jak budowano średniowieczne, drewniano-ziemne, obronne siedziby, które ze względu na ich nieduże rozmiary określa się też jako gródki lub dwory rycerskie, a nawet jako „drewniane zameczki”. Na lokalizację gródków preferowano miejsca o stałym dostępie do wody i z natury obronne. Gródki lokowano najczęściej na obszarach podmokłych, łąkowo-bagiennych w bezpośrednim sąsiedztwie niedużych cieków, co zapewniało dostęp do wody i ograniczało dojście do obiektu, a przez to zwiększało jego obronność. Niektóre gródki wznoszono na niewysokich wzgórzach-pagórkach dominujących nad okolicą lub na wyniesionych cyplach teras nadrzecznych. Zdaniem Józefa Kaźmierczyka lokalizacja poszczególnych gródków stożkowatych na Śląsku w dużym stopniu związana jest z przebiegiem granic poszczególnych księstw.

Generalizując, „klasyczny” tzw. gródek rycerski był relatywnie niedużą, skromną siedzibą i de facto był bardzo prostym założeniem obronnym. Posiadał solidną drewnianą wieżę rezydencjonalno-obronną, wybudowaną w technice zrębowej, a posadowioną na sztucznie usypanym kopcu-nasypie. Kopiec ziemny z wieżą otoczony był szeroką fosą, którą wydrążano w trakcie wznoszenia nasypu. Usypanie kopca z jednej strony, czyniło założenie bardziej niedostępnym i w związku z tym zwiększało jego obronność, a z drugiej strony, niejednokrotnie było konieczne i służyło odizolowaniu siedziby-dworu od podmokłego podłoża. Wysokość zachowanych kopców wynosi zazwyczaj jedynie kilka metrów, ich podstawy są w planie najczęściej w przybliżeniu koliste lub lekko owalne, znacznie rzadziej czworoboczne, a ich średnice z reguły mieszczą się w przedziale 20-50 m. W przypadku gródków budowanych na pagórkach i cyplach oszczędzano nakładu pracy, ponieważ sztuczny nasyp nie musiał być już wysoki, a fosa niekoniecznie musiała otaczać obiekt – wystarczyło jedynie odciąć go tą przeszkodą od pozostałej części cypla. Uważa się, że wieża, wraz z ewentualnymi towarzyszącymi jej niewielkimi budynkami, otoczona była drewnianą palisadą lub solidnym płotem, a sam kopiec wzmacniano np. palami lub faszynowaniem, tak by był jak najbardziej stabilny i odporny na osuwanie się. Gródek tego rodzaju z pewnością posiadał też drewniany most przerzucony nad szeroką fosą. Odkryto również relikty założeń, które pierwotnie były bardziej rozbudowane i nieco większe, np. składały się z dwóch kopców, lub posiadały dodatkowy wał (oryginalnie zapewne drewniano-ziemny) i drugą okalającą całość fosę.

Obiekt dostępny przez cały rok.

Opr. Michał Bugaj, OT NID w Katowicach, 25.04.2018 r.

Bibliografia

 • Bugaj M., Relikty obronnych, drewniano-ziemnych siedzib rycerskich i możnowładczych w krajobrazie rzecznym województwa śląskiego w aspekcie konserwatorskim, [w] Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 7 (Woda), 169-188. 2015.
 • Gorgolewski W., Tomczak E., Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptak, Katowice 1996.
 • Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
 • Informator Archeologiczny, Informator Archeologiczny. Badania rok 1971, Warszawa 1972.
 • Kajzer L., Archeologiczny rodowód dworu. Przemiany siedzib obronno-rezydencjonalnych Polski centralnej w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Łódź 1988.
 • Kajzer L., Grodziska średniowieczne i nowożytne, [w] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 36, s. 33-43, 1989-1990.
 • Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2007.
 • Kamińska J., Grodziska stożkowate śladem posiadłości rycerskich XIII-XIV w., [w] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 13, s. 43-78, 1966.
 • Kamińska J., Próba podsumowania nowszych badań nad grodziskami stożkowatymi, [w] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, nr 25, s. 169-177, 1978.
 • Kaźmierczyk J., Z badań nad grodami i miastami wczesnego średniowiecza na Śląsku, Archeologia Polski, t. 10, z. 2, s. 655-700. 1966.
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977.
 • Marciniak-Kajzer A., Średniowieczny dwór rycerski w Polsce. Wizerunek archeologiczny, Łódź 2011.
 • Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, Wrocław 2017.
 • Pawłowski A., Jak budowano obronne siedziby rycerskie?, [w] Z otchłani wieków, r. 46 (1), s. 75-80, 1980.
 • Tomczak E., Mało znane warownie Górnego Śląska, Katowice 2012.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: XIII-XV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Zabrze
 • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. Zabrze, gmina Zabrze
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy