grodzisko, Dąbrówka Mała
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko należy do średnio zachowanych obiektów pochodzących z wczesnych faz wczesnego średniowiecza (przecięty przez kanał rzeczny). Stanowisko wpisano do rejestru zabytków jako grodzisko wczesnośredniowieczne i miejsce występowania zabytków schyłkowopaleolitycznych i mezolitycznych.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone na niewielkim wzniesieniu, ok. 3 km na południe od zabudowań zwanych Dąbrówka-Kolonia, na skraju lasu, nad kanałem Gniła Obra (Leniwa Obra).

Stanowisko w Dąbrówce Małej to owalne grodzisko nizinne o częściowo zachowanym wale, w części zniszczonym przez kanał Gniła Obra. Wał i majdan porośnięty jest drzewami i krzewami.

Historia

Grodzisko w Dąbrówce Małej funkcjonowało we wczesnym średniowieczu.

Stan i wyniki badań

Grodzisko było penetrowane podczas badań powierzchniowych, w trakcie których, w 1988 r., na powierzchni nie natrafiono na materiał archeologiczny. Badań wykopaliskowych w szerszym zakresie nie prowadzono, jedynie w 1964 roku sondażowe, ale brak jest publikacji sprawozdania z tych prac. Przekopanie przed laty kanału przez grodzisko spowodowało zniszczenie części jego wału i majdanu, a obecnie stwarza zagrożenie podmywaniem brzegów cieku, a tym samym dalszą degradacją zabytku.

Grodzisko jest dostępne przez cały rok, ale utrudnione jest dotarcie przez las, bowiem brak jest w pobliżu dróg utwardzonych.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 16.12.2017 r.

Bibliografia

  • B. Kres, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Dąbrówce Małej, „Gazeta Zielonogórska”, R. 12, nr 9, 1963;
  • A. Kołodziejski, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne”, 1969, z. 1, s. 182;
  • Z. Kurnatowska, A. Łosińska, Perspektywy badań nad wczesnym średniowieczem ziemi lubuskiej, [w:] L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer (red.), Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym, „Spotkania Bytomskie” 2, Wrocław 1996, s. 167, nr 21;
  • J. Lewczuk, Gród i jego zaplecze w świetle badań powierzchniowych AZP na terenie województwa zielonogórskiego, [w:] S.Moździoch, Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, „Spotkania Bytomskie” III, Wrocław 1999, s. 238, nr 5.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dąbrówka Mała
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. świebodziński, gmina Szczaniec
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy