Grodzisko, Chycina
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko należy do dobrze zachowanych obiektów pochodzących z wczesnych faz wczesnego średniowiecza.

Usytuowanie i opis

Grodzisko (tzw. Góra Zamkowa) położone jest w dawnym zakolu Obry, obecnie nad rozlewiskiem wodnym elektrowni koło Bledzewa i zajmuje trójkątny cypel, opadający stromo w stronę rozlewiska. Teren jest zalesiony i podlega Lasom Państwowym.

Stanowisko w Chycinie to wklęsły, trójkątny obiekt, z trzech stron oblany wodami Obry, a z czwartej oddzielony od pozostałej partii cypla wałem i rowem.

Historia

Grodzisko w Chycinie zostało założone we wczesnym średniowieczu i funkcjonowało w VII-X w. Z jego powierzchni pochodzi fragment naczynia ręcznie lepionego, ułamki naczyń górą obtaczanych, w tym 9 brzegów słabo profilowanych, a także fragment brzegu naczynia całkowicie obtaczanego.

Stan i wyniki badań

Grodzisko było penetrowane podczas badań powierzchniowych, w trakcie których, w 1957 r., zebrano wspomniane wyżej fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej. Najprawdopodobniej nie było badane metodami wykopaliskowymi. W czasie II wojny światowej było częściowo zniszczone przez niemieckie okopy. Na szczycie grodziska zachowały się fragmenty nieznanej budowli murowanej.

Obiektu dostępny dla zwiedzających, ale utrudnione jest dotarcie przez las, bowiem brak jest w pobliżu dróg utwardzonych. Do jego podnóża można dopłynąć od Bledzewa Zalewem Bledzewskim.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 26.03.2015 r.

Bibliografia

  • W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 1938.
  • W. Śmigielski, Materiały z badań powierzchniowych na ziemi lubuskiej, „Fontes Archaeologici Posdnanienses”, t. 12, 1961, s. 293.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: VII-X w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Chycina
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gmina Bledzew
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy