Grodzisko, Zebrzydów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład późnośredniowiecznego budownictwa obronnego.

Usytuowanie i opis

Stanowisko archeologiczne znajduje się na Równinie Świdnickiej, u stóp Masywu Ślęży, na wzgórzu (236 m n.p.m.), w północno-wschodniej części wsi, nad strumykiem.

Otoczone fosą grodzisko stożkowate jest zlokalizowane na prostokątnym nasypie wysokości ok. 2 m (wymiary obiektu 30 x 45 m). Po zewnętrznej stronie fosy od zachodu zachował się wał wysokości 0,5 m i długości 70 m. W północnej i południowej części majdanu są widoczne dwa zagłębienia, być może pozostałości po wieżach.

Historia

Badania archeologiczne wskazują, że grodzisko można datować na XIV wiek. Brak bezpośrednich informacji źródłowych o grodzisku. Pierwsze wzmianki o wsi Zebrzydów pochodzą z dokumentu książęcego (?) sprzed 1193 r. i z bulli papieża Celestyna III, wystawionej 9 kwietnia 1193 roku. Oba dokumenty potwierdzają uposażenie klasztoru Kanoników Regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu. Lokacja wsi na prawie niemieckim nastąpiła w 1221 roku.

Stan i wyniki badań

Badania powierzchniowe prowadzono w okresie międzywojennym, odkrywając fragmenty glinianych naczyń, polepę, węgle drzewne. Zabytki zaginęły.

Zabytek dostępny. Stanowisko było oznakowane kamienną tablicą informacyjną. Grodzisko znajduje się w sąsiedztwie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Oprac. Donata Trenkler, OT NID we Wrocławiu, 15.09.2014 r.

Bibliografia

  • Grodziska średniowieczne - katalog [mps w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu].
  • Maleczyński K. (wyd.), Kodeks dyplomatyczny śląski. Zbiór dokumentów i listów dotyczących Śląska, Wrocław 1951, t. 1, s. 160, 177.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zebrzydów
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Marcinowice
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy