stara plebania, Samogoszcz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

stara plebania Samogoszcz