Stanowisko archeologiczne numer 2 – grodzisko stożkowate, Roszkowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Stanowisko archeologiczne numer 2 – grodzisko stożkowate

Roszkowice

photo

Grodzisko w Roszkowicach jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego miejscowości, świadczącym o długiej tradycji osadniczej.  Prawdopodobnie obiekt jest reliktem lokalnej strażnicy średniowiecznej zlokalizowanej w obszarze tzw. Przesieki Śląskiej. Wzbogaca wiedzę o średniowiecznym osadnictwie, jego zasięgu i charakterze na Ziemi Niemodlińskiej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko położone jest w obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej, w północnej części wsi, 200 m na północny-zachód od folwarku, przy drodze polnej.

Grodzisko stożkowate, znacznie zdeformowane, ma kształt zbliżony do czworoboku o zaokrąglonych narożach. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej obiekt okala fosa napełniona wodą. Od strony północnej fosa łączy się ze stawem powstałym w okresie powojennym. Warstwa kulturowa sięga do głębokości około 1,5 m, w której odkryto fragmenty cegieł i kamienie. Wymiary stożka około 19m x 19m, wysokość około 2-3 m, szerokość fosy około 6-10 m. Prawdopodobnie pierwotnie obiekt otoczony był wałami, które nie zachowały się. Aktualnie majdan i zewnętrzna krawędź fosy porośnięte są krzewami i drzewami. Teren grodziska stanowi ostoję dla ptaków, a okazjonalnie wykorzystywane jest jako obiekt do rekreacji.

Historia

Badania archeologiczne określiły chronologię obiektu na okres późnego średniowiecza (XIV-XVI wiek).

Stan i wyniki badań

Grodzisko było badane powierzchniowo w okresie międzywojennym m.in. przez G. Raschkego w 1933 r., przez J. Kaźmierczyka, K. Macewicza i A. Szczodraka w 1960 r. W 1972 r. badania sondażowe przeprowadzili K. Macewicz, S. Wuszkan i E. Tomczak. Znaleźli oni na majdanie obiektu kilkadziesiąt fragmentów naczyń cienkościennych obtaczanych i toczonych na kole garncarskim. W 1999 r. badania AZP przeprowadził K. Bykowski. Stan zachowania grodziska dobry. W 1989 roku wykonano plan warstwicowy grodziska.

Grodzisko w Roszkowicach zlokalizowane w obszarze szerokiego pasa Przesieki Śląskiej, po wschodniej stronie Nysy Kłodzkiej, mogło pełnić funkcję strażniczą.

Grodzisko położone jest na gruntach prywatnych. Obiekt widoczny jest z drogi gminnej prowadzącej z Niemodlina do Rogów przez Piotrową, około 150 m na północny wschód od niej. Kępa drzew czytelnie rysuje się w panoramie pól po północnej stronie wsi.

Oprac. Krzysztof Spychała, OT NID w Opolu, 24.04.2018 r.

Bibliografia

 • Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, [w:] Altschlesien, t.3, 1930, s.46;
 • Raschke G., Frühmittelalterliche Wehranlagen aus dem Kreise Falkeberg OS, s.6,
 • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, [w:] Kwartalnik Opolski, t.1, poz.96;
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s.41;
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, 1977, s.433-435;
 • Archiwum Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Dział Archeologii, teczka Rossdorf;
 • Archiwum i fototeka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu Wydział Archeologii: teczka nr A-547/80 oraz Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego Roszkowice nr 2, AZP 90-33/8.

Informacje ogólne

 • Rodzaj: grodzisko
 • Chronologia: XIV - XV w.
 • Forma ochrony: rejestr zabytków
 • Adres: Roszkowice
 • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. opolski, gmina Niemodlin - obszar wiejski
 • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy