Stara Synagoga, ob. redakcja TVP Opole, Opole
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 4

Stara Synagoga, ob. redakcja TVP Opole Opole