Grodzisko, Karniewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Jako pozostałość osady obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich grodzisko w Karniewie jest zabytkiem archeologicznym o dużej wartości naukowej.

Usytuowanie i opis

Grodzisko znajduje się na południowym krańcu wsi, ok. 70 m na wschód od drogi wychodzącej z Karniewa na południe. Położone jest na morenowym cyplu wcinającym się w niegdyś podmokłą dolinkę strumyka uchodzącego do Łydyni. Grodzisko zajmuje owalne w planie wzgórze o wymiarach ok. 220 x 85 m. Wały, które już w latach 60-tych XX wieku miały mniej niż metr wysokości, nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Teren stanowiska wykorzystywany jest jako pastwisko.

Historia

Stanowisko datowane jest na wczesną epokę żelaza, okres halsztacki D (poł. VI - V w. p.n.e.).

Stan i wyniki badań

Stanowisko było znane już w latach 20-tych XX wieku. Badania weryfikacyjne przeprowadzono w roku 1957. Archeologiczne badania sondażowe pod kierownictwem Ludmiły Paderewskiej odbyły się w roku 1966.

Trzy wykopy przecięły fosę i zewnętrzny stok wału, podnóże wału od strony majdanu, czyli wewnętrznej części grodziska oraz majdan. Ustalono, że grodzisko chronione było fosą o szerokości 6 i głębokości 1,4 m. Jej brzeg od strony wału uformowano w umocniony kamieniami stopień. Wał usypano z kamieni i gliny. Duża ilość węgli drzewnych w eksplorowanej warstwie świadczyć mogła wg badaczy o przypuszczalnej obecności drewnianych elementów w konstrukcji wału. U jego podnóża od strony wewnętrznej odsłonięto zagłębiony obiekt z dużą ilością węgli drzewnych i brył polepy w wypełnisku. Być może były to relikty zabudowy. Na majdanie natrafiono na warstwę kulturową, czyli warstwę ziemną z czasów funkcjonowania osady obronnej.

Grodzisko położone jest na gruntach prywatnych. Jest dobrze widoczne z drogi asfaltowej prowadzącej do Regimina oraz z drogi gruntowej wychodzącej z Karniewa na południe

Oprac. Agnieszka Oniszczuk, OT NID w Warszawie, 30.10.2014 r.

Bibliografia

  • Gajewski L., Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W., Badania sondażowe grodzisk Mazowsza i Podlasia w latach 1966-1968, „Sprawozdania Archeologiczne”, 1970, t. XXII, s. 156-157.
  • Paderewska L., Karniewo, gmina Regimin (d. pow. Ciechanów), woj. ciechanowskie, [w:] Grodziska Mazowsza i Podlasia ( w granicach dawnego województwa warszawskiego), praca zbiorowa, Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk 1976, s. 66-68.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: poł. VI – V w. p.n.e.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Karniewo
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gmina Regimin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy