Spichlerz, Gola Grodkowska
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 3

Spichlerz Gola Grodkowska