grodzisko, Kłodnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

grodzisko

Kłodnica

średniowiecze wczesne
photo

Grodzisko jednowałowe, pierścieniowate o średnicy około 70 m. Południowo–wschodnia część obiektu została zniszczona przez asfaltową drogę. Wał został silnie zniwelowany przez prace rolne i jest praktycznie niewidoczny w terenie. Obszar grodu zajęty przez pole orne.

Grodzisko sondażowo badane w 1976 roku przez Andrzeja Kutyłowskiego oraz Stanisławę Hoczyk-Siwkową. Wykopami objęto jego wał od strony wschodniej oraz fragment majdanu. Ustalono, że wał jest nasypem ziemnym, miejscami umocnionym kamieniami polnymi oraz łatami ciężkiej żelazistej gliny. Na majdanie grodu nie odkryto śladów zabudowy. Na podstawie analizy fragmentów naczyń glinianych i ich podobieństwa do materiału z sąsiednich Żmijowisk, chronologię obiektu określono umownie na IX-X w. W 1980 roku w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach programu AZP, na otaczających obiekt łąkach zlokalizowano osadę przygrodową.
W latach 2016-2017 podjęto weryfikacyjne badania wykopaliskowe na majdanie grodziska (dr Łukasz Miechowicz, IAE PAN). Obiekt przebadano również za pomocą metod geofizycznych - magnetycznej oraz elektrooporowej.
Wyniki badań geofizycznych połączone z analizą zdjęć lotniczych pozwoliły na uchwycenie zarysu dwóch fos otaczających grodzisko. W południowej części majdanu uchwycono domniemane ślady zabudowy. Na majdanie odsłonięto relikty budynku, zagłębionego w ziemię na około 1 m, o wymiarach około 8x6m (ze względu na uprawę zbadano jedynie ok. połowę obiektu). W jego wypełnisku odkryto jeden z największych znanych depozytów zwęglonych szczątków roślin uprawnych datowanych radiowęglowo na koniec X - pierwszą połowę XI w. (zboża oraz rośliny bobowate). Obok szczątków roślin znaleziono przeszło 5000 fr. naczyń glinianych, kilkadziesiąt zabytków metalowych, w tym elementy stroju, krój płużny o analogiach wielkomorawskich, ponadto przeszło 60 paciorków szklanych, m.in. zdobionych srebrną i złotą folią, dwa arabskie dirhemy. Materiały z badań w chwili publikacji tekstu znajdują się w opracowaniu.

Obiekt uzupełniony przez użytkownika Łukasz Miechowicz.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: średniowiecze wczesne
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Kłodnica
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. opolski, gmina Wilków
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy