Grodzisko stożkowate, Dziedzice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko stanowi pozostałość po osadnictwie średniowiecznym, jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego i cennym dokumentem w dziejach Śląska.

Historia

W materiałach źródłowych brak jest dokładnych danych na temat losów stanowiska. Na podstawie znalezionej ceramiki wyróżniono dwie fazy zasiedlenia rejonu grodziska: wczesnośredniowieczna osada z V - X w. (lub VIII-X w.?) oraz średniowieczne grodzisko użytkowane do XV wieku. Dawniej stanowisko należało administracyjnie do obszaru wsi Ogiernicze, gm. Biała, a w 1929 r. także do Chrzelic, gm. Biała.

Opis

Grodzisko położone jest w odległości około 1,9 km na północny wschód od wsi Ogiernicze, w pobliżu północnej granicy założenia parkowego przy pałacu w Mosznej, na wzniesieniu zwanym „Gromną wieżą”, tuż przy drodze gruntowej. Grodzisko, prawdopodobnie pierwotnie stożkowate, założone jest na rzucie poziomym zbliżonym do koła. W 1879 r. średnicę majdanu określono na 60 m, w 1967 r. wysokość majdanu na ok. 1,75 cm, obecnie jest on silnie zniwelowany w wyniku uprawy roli. Od strony zachodniej i południowej znajduje się obniżenie terenu w postaci rowu o szerokości 10-18 m i głębokości ok. 0,7 m. Jest to prawdopodobnie pozostałość fosy, podczas gdy śladów istnienia wału obronnego - nie stwierdzono. Zarys zabytku jest bardzo słabo czytelny w terenie, ma postać niewielkiego pagórka.

Stan i wyniki badań

Stanowisko było badane powierzchniowo w okresie międzywojennym oraz przez m.in Józefa Kaźmierczyka, Klemensa Macewicza i A. Szczodraka w 1958 roku; a także sondażowo przez Zbigniewa Bagniewskiego w roku 1967. Podczas badań sondażowych w centralnej części wzniesienia odkryto na gł. ok. 35 cm fragm. obiektu mieszkalnego (?), przy którego wschodniej ścianie znajdowały się dwa ślady po słupach. Poniżej, oddzielone warstwami gleby, znajdowały się dwa krzyżujące się korytarze-tunele (szerokość 80-120 cm, głębokość 70-90 cm), w których znaleziono m.in. fragm. cegły gotyckiej.

Dostęp do zabytku ograniczony. Położony na użytkowanym polu prywatnym, tuż przy nieprzejezdnej drodze gruntowej łączącej północną część miejscowości Ogiernicze z drogą do Racławiczek.

Oprac. Ewa Kalbarczyk - Klak, OT NID w Opolu i dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, 13.10.2014 r.

 

Bibliografia

  • Raschke G., Neue Ergebnisse über die Vorgeschchte Oberschlesiens, NDV, t. 17, z. 1 - 2, 1941, s. 29.
  • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. Opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, KO, t. 1, 1956, s. 6 - 23.
  • Hołubowicz W., Opole w wiekach X - XII, Katowice 1956, s. 49.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XIII - XV wiek.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Dziedzice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. krapkowicki, gmina Strzeleczki
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy