konkurs
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

photo

„Kochamy gdyńskie zabytki”! Konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Miasta Gdynia

Od 15 lutego do 25 marca 2019 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa – zabytek.pl trwał konkurs „Kochamy gdyńskie zabytki”.

Jego celem było upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków Gdyni, poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po mieście szlakiem zabytków.

Żeby wziąć udział w konkursie, należało zarejestrować się w serwisie i za jego pomocą stworzyć propozycję wycieczki szlakiem obiektów zabytkowych w Gdyni, znajdujących się na portalu. Wycieczki mogły mieć dwa typy: piesza, rowerowa oraz różny czas trwania: od kilku godzin po maksymalnie jeden dzień. Wycieczkę należało uzupełnić o krótki opis zachęcający do zwiedzania obiektów na trasie. Dodatkowo punktowane przez jury było uzupełnienie danych – fotograficznych lub tekstowych o zabytku, gromadzonych na portalu. Oprócz zgłoszenia wycieczki do konkursu można zapisać ją w formie pliku PDF lub w terenie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane wycieczki zostaną ocenione pod kątem zarówno atrakcyjności, jak i wkładu własnego, np. przygotowania fotografii czy ciekawych opisów obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Dla laureata  konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki” przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, ufundowaną przez Urząd Miasta Gdyni.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2019 r. podczas uroczystej Gali, która z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl

 

photo

Regulamin konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki”

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki organizacji konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki” służącemu promocji i upowszechnianiu treści zawartych w serwisie www.zabytek.pl oraz zabytkowych obiektów Miasta Gdynia, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Partnerem Konkursu jest Gmina Miasta Gdynia z siedzibą w Gdyni, przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, zwany dalej „Partnerem”.
4. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od godz. 00:01 w dniu 15.02.2019 r. do godz. 23.59 w dniu 25.03.2019 r.
 

§ 2
Cel Konkursu


1. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zabytkach w Gdyni oraz promocja administrowanej przez Organizatora strony internetowej www.zabytek.pl, dalej zwanej „Portalem”. Konkurs ma służyć poznawaniu i zwiększeniu zasobów Portalu poprzez tworzenie własnych treści w postaci wycieczek po Gdyni szlakiem rodzimych zabytków wraz z opracowywaniem ich opisów i dodawaniem zdjęć poszczególnych obiektów zabytkowych.
2. Utworzenie wycieczki szlakiem zabytków na Portalu (dalej zwanej „Wycieczką”) oznacza stworzenie propozycji trasy wędrówki pieszej lub wyjazdu rowerowego) szlakiem zabytków (obiektów) położonych w Gdyni, znajdujących się na Portalu. Zadaniem osoby pragnącej wziąć udział w Konkursie jest zaplanowanie i stworzenie Wycieczki przy pomocy kreatora wycieczek zamieszczonego na Portalu, wraz ze wskazaniem sugerowanego sposobu dotarcia do obiektów, a także, fakultatywnie, uzupełnienie danych prezentowanych na Portalu poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie


1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Partnera, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.
3. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy łącznie dokonać następujących czynności:
1) założyć i aktywować konto użytkownika na Portalu;
2) utworzyć Wycieczkę w zakładce https://zabytek.pl/pl/stworz-wycieczke, uzupełniając kolejno następujące punkty:
a) Nazwa i opis Wycieczki - uczestnik Konkursu powinien wybrać nazwę dla tworzonej Wycieczki, dodać jej ogólny opis, określić orientacyjny czas jej trwania, nie dłuższy aniżeli jeden dzień oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego transportu (wędrówka piesza, transport rowerowy, itp.);
b) Wybór zabytków - uczestnik Konkursu za pomocą wyszukiwarki powinien wybrać zabytki wpisane do rejestru zabytków z terenu Gdyni, dostępne na Portalu i dołączyć je do tworzonej Wycieczki;
c) Dodanie opisów i czasu trwania zwiedzania dla każdego obiektu - do każdego wybranego obiektu stanowiącego punkt Wycieczki uczestnik Konkursu powinien dodać swój dodatkowy opis zachęcający do zwiedzenia tego obiektu oraz czas potrzebny do jego zwiedzenia. Ponadto uczestnik Konkursu może uzupełnić gromadzone i udostępniane na Portalu dane zabytków, posiadających jedynie uproszczoną reprezentację na Portalu, poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów. Do publikacji ww. danych na Portalu wymagane jest posiadanie przez uczestnika Konkursu praw autorskich do tych danych lub zgody autora na ich publikację. Publikacja na Portalu następuje nieodpłatnie na licencji typu CC BY SA 3.0;
d) Zapisanie Wycieczki na Portalu – warunkiem udziału w Konkursie jest zapisanie Wycieczki na Portalu w terminie do 25.03.2019 r. do godz. 23.59.
4. Organizator, w terminie 72 godzin od chwili zapisania Wycieczki na Portalu, dokona weryfikacji wprowadzonych treści pod względem ich prawidłowości merytorycznej lub zgodności z prawem. Pozytywna weryfikacja Wycieczki jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Wycieczki do udziału w Konkursie. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, utworzona przez uczestnika Konkursu Wycieczka znajdzie się na Portalu w zakładce „Moje wycieczki”. W przypadku negatywnej weryfikacji Wycieczki Organizator powiadomi o tym fakcie użytkownika Portalu podając przyczyny, ze względu na które dokonano negatywnej weryfikacji Wycieczki.
5. Uczestnik Konkursu może stworzyć dowolną liczbę Wycieczek na swoim koncie użytkownika na Portalu.
6. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu, dostępnego pod adresem https://zabytek.pl/pl/regulamin.


§ 4
Nagrody oraz zasady ich przyznawania


1. Jury dokona oceny zgłoszonych propozycji Wycieczek, które spełniły wymogi wymienione w niniejszym Regulaminie i zostały dopuszczone do Konkursu.
2. W skład Jury wchodzą następujący przedstawiciele Organizatora i Partnera:

 • dr inż. arch. Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, Gdynia – Przewodniczący Jury;
 • dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków, Gdynia;
 • Anna Częścik, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Gdynia;
 • Joanna Leman, Kierownik Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą, Gdynia;
 • Jarosław Kaczmarczyk, Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia;
 • Wioletta Łabuda-Iwaniak - Kierownik Biura ds. Komunikacji / Rzecznik prasowy, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • Mirosław Trojacki - Kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • Grzegorz Urbański - Kierownik Zespołu ds. rozwoju i wdrażania technologii informatycznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • Karol Czajkowski - Kierownik Zespołu d/s Inwentaryzacji Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

3. Jury przyzna punkty w ramach poniższych kryteriów oceny:

 • Kryterium ogólne – w ramach którego uwzględnia się oryginalność, kreatywność i unikalny charakter Wycieczki oraz ilość składających się na Wycieczkę obiektów [skala: 0-10 pkt];
 • Kryterium jakości – w ramach którego uwzględnia się wartość merytoryczną opisów odnoszących się do poszczególnych obiektów znajdujących się na szlaku Wycieczki oraz wartość artystyczną udostępnionych zdjęć obiektów [skala: 0-10 pkt].

4. Propozycji Wycieczki, której Jury przyzna największą łączną liczbę punktów, przyznana zostanie Nagroda Główna.
5. Rozstrzygnięcie dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Nagrodą Główną w konkursie jest kwota 2000 zł ufundowana przez Partnera konkursu.
7. Nagroda Główna jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w Gdyni. Wyniki zostaną ogłoszone też na stronie www.zabytek.pl oraz na profilu Organizatora na Facebooku w terminie do dnia 25.04.2019 r.
9. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się z jego laureatem poprzez adres e-mail podany podczas rejestracji konta użytkownika Portalu w celu przekazania Nagrody. Nagroda zostanie przelana na podany numer rachunku bankowego w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez laureata Konkursu w terminie 21 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej, laureat traci prawo do przyznanej nagrody. W takim przypadku nagroda przypadnie następnej pod względem ilości uzyskanych punktów propozycji Wycieczki.


§ 5
Dane osobowe i Polityka Prywatności


1. Dane osobowe konieczne wzięcia udziału w Konkursie oraz do założenia konta na Portalu, tj. nazwa użytkownika oraz adres e-mail, wykorzystywane będą przez Organizatora do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących Konkursu i funkcjonowania Portalu. Do logowania w Portalu użytkownicy mogą wykorzystywać również dane zgromadzone przez Facebook – wówczas dane gromadzone na serwerach Organizatora są pobierane z ww. serwisu.
2. Dane dotyczące użytkowników Portalu gromadzone na serwerach Organizatora są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „rozporządzeniem”), Organizator informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;
2) kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;
3) dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w celu świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika Portalu;
4) dane osobowe użytkowników Portalu będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Portalu. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
5) osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem niezbędnym do stworzenia profilu użytkownika Portalu oraz do uczestnictwa w Konkursie;
8) dane osobowe użytkownika Portalu nie będą profilowane.


§ 6
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Portalu stanowią jedyne dokumenty określający zasady udziału w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie Organizator zamieści informacje o zmianie w Regulaminie na stronie www.zabytek.pl.
3. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Portalu, decyzje podejmuje Organizator.
4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl.

photo

„Kochamy gdyńskie zabytki”! Konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Miasta Gdynia

Od 15 lutego do 25 marca 2019 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa – zabytek.pl trwał konkurs „Kochamy gdyńskie zabytki”.

Jego celem było upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków Gdyni, poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po mieście szlakiem zabytków.

Żeby wziąć udział w konkursie, należało zarejestrować się w serwisie i za jego pomocą stworzyć propozycję wycieczki szlakiem obiektów zabytkowych w Gdyni, znajdujących się na portalu. Wycieczki mogły mieć dwa typy: piesza, rowerowa oraz różny czas trwania: od kilku godzin po maksymalnie jeden dzień. Wycieczkę należało uzupełnić o krótki opis zachęcający do zwiedzania obiektów na trasie. Dodatkowo punktowane przez jury było uzupełnienie danych – fotograficznych lub tekstowych o zabytku, gromadzonych na portalu. Oprócz zgłoszenia wycieczki do konkursu można zapisać ją w formie pliku PDF lub w terenie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane wycieczki zostaną ocenione pod kątem zarówno atrakcyjności, jak i wkładu własnego, np. przygotowania fotografii czy ciekawych opisów obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Dla laureata  konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki” przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, ufundowaną przez Urząd Miasta Gdyni.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2019 r. podczas uroczystej Gali, która z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl

 

photo

photo

Regulamin konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki”

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki organizacji konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki” służącemu promocji i upowszechnianiu treści zawartych w serwisie www.zabytek.pl oraz zabytkowych obiektów Miasta Gdynia, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Partnerem Konkursu jest Gmina Miasta Gdynia z siedzibą w Gdyni, przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, zwany dalej „Partnerem”.
4. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od godz. 00:01 w dniu 15.02.2019 r. do godz. 23.59 w dniu 25.03.2019 r.
 

§ 2
Cel Konkursu


1. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zabytkach w Gdyni oraz promocja administrowanej przez Organizatora strony internetowej www.zabytek.pl, dalej zwanej „Portalem”. Konkurs ma służyć poznawaniu i zwiększeniu zasobów Portalu poprzez tworzenie własnych treści w postaci wycieczek po Gdyni szlakiem rodzimych zabytków wraz z opracowywaniem ich opisów i dodawaniem zdjęć poszczególnych obiektów zabytkowych.
2. Utworzenie wycieczki szlakiem zabytków na Portalu (dalej zwanej „Wycieczką”) oznacza stworzenie propozycji trasy wędrówki pieszej lub wyjazdu rowerowego) szlakiem zabytków (obiektów) położonych w Gdyni, znajdujących się na Portalu. Zadaniem osoby pragnącej wziąć udział w Konkursie jest zaplanowanie i stworzenie Wycieczki przy pomocy kreatora wycieczek zamieszczonego na Portalu, wraz ze wskazaniem sugerowanego sposobu dotarcia do obiektów, a także, fakultatywnie, uzupełnienie danych prezentowanych na Portalu poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie


1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Partnera, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.
3. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy łącznie dokonać następujących czynności:
1) założyć i aktywować konto użytkownika na Portalu;
2) utworzyć Wycieczkę w zakładce https://zabytek.pl/pl/stworz-wycieczke, uzupełniając kolejno następujące punkty:
a) Nazwa i opis Wycieczki - uczestnik Konkursu powinien wybrać nazwę dla tworzonej Wycieczki, dodać jej ogólny opis, określić orientacyjny czas jej trwania, nie dłuższy aniżeli jeden dzień oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego transportu (wędrówka piesza, transport rowerowy, itp.);
b) Wybór zabytków - uczestnik Konkursu za pomocą wyszukiwarki powinien wybrać zabytki wpisane do rejestru zabytków z terenu Gdyni, dostępne na Portalu i dołączyć je do tworzonej Wycieczki;
c) Dodanie opisów i czasu trwania zwiedzania dla każdego obiektu - do każdego wybranego obiektu stanowiącego punkt Wycieczki uczestnik Konkursu powinien dodać swój dodatkowy opis zachęcający do zwiedzenia tego obiektu oraz czas potrzebny do jego zwiedzenia. Ponadto uczestnik Konkursu może uzupełnić gromadzone i udostępniane na Portalu dane zabytków, posiadających jedynie uproszczoną reprezentację na Portalu, poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów. Do publikacji ww. danych na Portalu wymagane jest posiadanie przez uczestnika Konkursu praw autorskich do tych danych lub zgody autora na ich publikację. Publikacja na Portalu następuje nieodpłatnie na licencji typu CC BY SA 3.0;
d) Zapisanie Wycieczki na Portalu – warunkiem udziału w Konkursie jest zapisanie Wycieczki na Portalu w terminie do 25.03.2019 r. do godz. 23.59.
4. Organizator, w terminie 72 godzin od chwili zapisania Wycieczki na Portalu, dokona weryfikacji wprowadzonych treści pod względem ich prawidłowości merytorycznej lub zgodności z prawem. Pozytywna weryfikacja Wycieczki jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Wycieczki do udziału w Konkursie. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, utworzona przez uczestnika Konkursu Wycieczka znajdzie się na Portalu w zakładce „Moje wycieczki”. W przypadku negatywnej weryfikacji Wycieczki Organizator powiadomi o tym fakcie użytkownika Portalu podając przyczyny, ze względu na które dokonano negatywnej weryfikacji Wycieczki.
5. Uczestnik Konkursu może stworzyć dowolną liczbę Wycieczek na swoim koncie użytkownika na Portalu.
6. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu, dostępnego pod adresem https://zabytek.pl/pl/regulamin.


§ 4
Nagrody oraz zasady ich przyznawania


1. Jury dokona oceny zgłoszonych propozycji Wycieczek, które spełniły wymogi wymienione w niniejszym Regulaminie i zostały dopuszczone do Konkursu.
2. W skład Jury wchodzą następujący przedstawiciele Organizatora i Partnera:

 • dr inż. arch. Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, Gdynia – Przewodniczący Jury;
 • dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków, Gdynia;
 • Anna Częścik, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Gdynia;
 • Joanna Leman, Kierownik Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą, Gdynia;
 • Jarosław Kaczmarczyk, Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia;
 • Wioletta Łabuda-Iwaniak - Kierownik Biura ds. Komunikacji / Rzecznik prasowy, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • Mirosław Trojacki - Kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • Grzegorz Urbański - Kierownik Zespołu ds. rozwoju i wdrażania technologii informatycznych, Narodowy Instytut Dziedzictwa;
 • Karol Czajkowski - Kierownik Zespołu d/s Inwentaryzacji Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

3. Jury przyzna punkty w ramach poniższych kryteriów oceny:

 • Kryterium ogólne – w ramach którego uwzględnia się oryginalność, kreatywność i unikalny charakter Wycieczki oraz ilość składających się na Wycieczkę obiektów [skala: 0-10 pkt];
 • Kryterium jakości – w ramach którego uwzględnia się wartość merytoryczną opisów odnoszących się do poszczególnych obiektów znajdujących się na szlaku Wycieczki oraz wartość artystyczną udostępnionych zdjęć obiektów [skala: 0-10 pkt].

4. Propozycji Wycieczki, której Jury przyzna największą łączną liczbę punktów, przyznana zostanie Nagroda Główna.
5. Rozstrzygnięcie dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Nagrodą Główną w konkursie jest kwota 2000 zł ufundowana przez Partnera konkursu.
7. Nagroda Główna jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w Gdyni. Wyniki zostaną ogłoszone też na stronie www.zabytek.pl oraz na profilu Organizatora na Facebooku w terminie do dnia 25.04.2019 r.
9. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się z jego laureatem poprzez adres e-mail podany podczas rejestracji konta użytkownika Portalu w celu przekazania Nagrody. Nagroda zostanie przelana na podany numer rachunku bankowego w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku podania numeru rachunku bankowego przez laureata Konkursu w terminie 21 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej, laureat traci prawo do przyznanej nagrody. W takim przypadku nagroda przypadnie następnej pod względem ilości uzyskanych punktów propozycji Wycieczki.


§ 5
Dane osobowe i Polityka Prywatności


1. Dane osobowe konieczne wzięcia udziału w Konkursie oraz do założenia konta na Portalu, tj. nazwa użytkownika oraz adres e-mail, wykorzystywane będą przez Organizatora do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących Konkursu i funkcjonowania Portalu. Do logowania w Portalu użytkownicy mogą wykorzystywać również dane zgromadzone przez Facebook – wówczas dane gromadzone na serwerach Organizatora są pobierane z ww. serwisu.
2. Dane dotyczące użytkowników Portalu gromadzone na serwerach Organizatora są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „rozporządzeniem”), Organizator informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;
2) kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;
3) dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w celu świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika Portalu;
4) dane osobowe użytkowników Portalu będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Portalu. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
5) osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem niezbędnym do stworzenia profilu użytkownika Portalu oraz do uczestnictwa w Konkursie;
8) dane osobowe użytkownika Portalu nie będą profilowane.


§ 6
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Portalu stanowią jedyne dokumenty określający zasady udziału w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie Organizator zamieści informacje o zmianie w Regulaminie na stronie www.zabytek.pl.
3. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Portalu, decyzje podejmuje Organizator.
4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl.