The Greek Catholic filial tserkva of Nativity of the Virgin Mary, Żłobek
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

The Greek Catholic filial tserkva of Nativity of the Virgin Mary Żłobek