Filial Church of St. Anthony (formerly St. Lawrence's Church), Strzelniki
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 11

Filial Church of St. Anthony (formerly St. Lawrence's Church) Strzelniki