Orthodox filial tserkva of St Anne, Stary Kornin
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Orthodox filial tserkva of St Anne Stary Kornin