The Borek short-distance defence armoured fort no. XV, Siedliska
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 14

The Borek short-distance defence armoured fort no. XV Siedliska