A bell tower at the St Dorothy parish church, Rosochate Kościelne
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 4

A bell tower at the St Dorothy parish church Rosochate Kościelne