Church of St Margaret, Gostyń
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 10

Church of St Margaret Gostyń