Hoffmann ring kiln, Góra
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Hoffmann ring kiln Góra