Parish church of St Dorothy, Duszno
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 6

Parish church of St Dorothy Duszno