Headframe of the “Krystyna” shaft, Bytom
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
1 / 16

Headframe of the “Krystyna” shaft Bytom