konkurs
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
photo

photo

Konkurs

Poznaj „Zabytki z Kulturą”!

Rusza wakacyjny konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura.

Przez całe wakacje (od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r.) na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa - zabytek.pl i na kanale TVP Kultura będzie trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce poprzez poznawanie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po Polsce, szlakiem rodzimych zabytków.

Żeby wziąć udział w konkursie, zarejestrowany i zalogowany użytkownik, tworzy za pomocą serwisu propozycje wycieczek szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu. Wycieczki można tworzyć z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (piesza, rowerowa, samochód), różnego czasu trwania wycieczki (maksymalnie jeden dzień), a następnie przygotowaną wycieczkę zapisać w formie pliku PDF lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane wycieczki będą oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego np. przygotowanie fotografii, czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Dla laureatów  konkursu „Zabytki z Kulturą” przewidziano atrakcyjne nagrody (w tym kamery GoPro oraz kamery Cube).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

photo

Regulamin konkursu „Zabytki z Kulturą”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki organizacji konkursu „Zabytki z Kulturą” służącemu promocji i upowszechnianiu treści zawartych w serwisie www.zabytek.pl, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Partnerem medialnym Konkursu jest TVP Kultura z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zwana dalej „Partnerem”.

4. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od godz. 00:01 w dniu 02.07.2018 r. do godz. 23.59 w dniu 31.08.2018 r.

§ 2

Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja administrowanej przez Organizatora strony internetowej www.zabytek.pl, dalej zwanej „Portalem”, oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zabytkach w Polsce. Konkurs ma służyć poznawaniu i zwiększeniu zasobów Portalu poprzez tworzenie własnych treści w postaci wycieczek po Polsce szlakiem rodzimych zabytków wraz z opracowywaniem ich opisów i dodawaniem zdjęć poszczególnych obiektów zabytkowych.

2. Utworzenie wycieczki szlakiem rodzimych zabytków na Portalu (dalej zwanej „Wycieczką”) oznacza stworzenie propozycji trasy wędrówki pieszej lub wyjazdu turystycznego (rowerowego lub samochodowego) szlakiem zabytków (obiektów) znajdujących się na Portalu. Wycieczka powinna prowadzić co najmniej między dwoma zabytkami. Zadaniem osoby pragnącej wziąć udział w Konkursie jest zaplanowanie i stworzenie Wycieczki przy pomocy kreatora wycieczek zamieszczonego na Portalu, wraz ze wskazaniem sugerowanego sposobu dotarcia do obiektów, a także, fakultatywnie, uzupełnienie danych prezentowanych na Portalu poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Partnera, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.

3. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy łącznie dokonać następujących czynności:

1) założyć i aktywować konto użytkownika na Portalu;

2) utworzyć Wycieczkę w zakładce https://zabytek.pl/pl/stworz-wycieczke, uzupełniając kolejno następujące punkty: 

a) Nazwa i opis Wycieczki - uczestnik Konkursu powinien wybrać nazwę dla tworzonej Wycieczki, dodać jej ogólny opis, określić orientacyjny czas jej trwania, nie dłuższy aniżeli jeden dzień oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego transportu (wędrówka piesza, transport rowerowy, transport samochodowy itp.);

b) Wybór zabytków - uczestnik Konkursu za pomocą wyszukiwarki powinien wybrać zabytki z dostępnych na Portalu i dołączyć je do tworzonej Wycieczki;

c) Dodanie opisów  i czasu trwania zwiedzania dla każdego obiektu - do każdego wybranego obiektu stanowiącego punkt Wycieczki uczestnik Konkursu powinien dodać swój dodatkowy opis zachęcający do zwiedzenia tego obiektu oraz czas potrzebny do jego zwiedzenia. Ponadto uczestnik Konkursu może uzupełnić gromadzone i udostępniane na Portalu dane zabytków, posiadających jedynie uproszczoną reprezentację na Portalu, poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów

d) Zapisanie Wycieczki na Portalu – warunkiem udziału w Konkursie jest zapisanie Wycieczki na Portalu w terminie do 31.08.2018 r. do godz. 23.59. Aby wycieczka brała udział w Konkursie należy w kreatorze tworzenia wycieczek, na ostatnim etapie, wybrać opcję „ZGŁOŚ DO KONKURSU”.

4. Organizator, w terminie do 72 godzin od chwili zapisania Wycieczki na Portalu, dokona weryfikacji wprowadzonych treści pod względem ich prawidłowości merytorycznej lub zgodności z prawem. Pozytywna weryfikacja Wycieczki jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Wycieczki do udziału w Konkursie. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, utworzona przez uczestnika Konkursu Wycieczka znajdzie się na Portalu w zakładce „Wycieczki”. W przypadku negatywnej weryfikacji Wycieczki Organizator powiadomi o tym fakcie użytkownika Portalu podając przyczyny, ze względu na które dokonano negatywnej weryfikacji Wycieczki.

5. Uczestnik Konkursu może stworzyć dowolną liczbę Wycieczek na swoim koncie użytkownika na Portalu.

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu, dostępnego pod adresem https://zabytek.pl/pl/regulamin.

§ 4

Nagrody oraz zasady ich przyznawania

1. Wyłonione przez Organizatora Jury dokona oceny zgłoszonych propozycji Wycieczek, które spełniły wymogi wymienione w niniejszym Regulaminie i zostały dopuszczone do Konkursu.

2. Jury przyzna punkty w ramach poniższych kryteriów oceny:

1) Kryterium ogólne – w ramach którego uwzględnia się oryginalność, kreatywność i unikalny charakter Wycieczki oraz ilość składających się na Wycieczkę obiektów i ilość dodanych zdjęć i opisów zabytków [skala: 0-15 pkt];

2) Kryterium jakości – w ramach którego uwzględnia się wartość merytoryczną opisów odnoszących się do poszczególnych obiektów znajdujących się na szlaku Wycieczki oraz wartość artystyczną udostępnionych zdjęć obiektów [skala: 0-10 pkt].

3. Dwóm propozycjom Wycieczek, którym Jury przyzna największą łączną liczbę punktów przyznana zostanie Nagroda Główna, zaś dwóm kolejnym najwyżej ocenionym propozycjom Wycieczek przyznane zostaną Nagrody Wyróżnienia.

4. Rozstrzygnięcie dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

5. Nagrodami Głównymi są kamery GoPro Hero 5 Session ufundowane przez Organizatora.

6. Nagrodami Wyróżnienia są kamery POLAROID Cube SB 2997 ufundowane przez Organizatora.

7. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną lub Nagrodę Wyróżnienia.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zabytek.plwww.nid.plwww.tvpkultura.tvp.pl oraz na profilu Organizatora  i Partnera na Facebooku w terminie do dnia 14.09.2018 r.

9. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się z jego laureatami poprzez adres e-mail podany podczas rejestracji konta użytkownika Portalu. Nagrody zostaną przesłane na podany adres w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku podania adresu przez laureata Konkursu w terminie 21 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej, laureat traci prawo do przyznanej nagrody. W takim przypadku nagroda przypadnie następnej pod względem ilości uzyskanych punktów propozycji Wycieczki.

10. Organizator zobowiązuje się do uregulowania podatku dochodowego od przyznanej Nagrody na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej.

§ 5

Dane osobowe i Polityka Prywatności

1. Dane osobowe konieczne wzięcia udziału w Konkursie oraz do założenia konta na Portalu, tj.  nazwa użytkownika oraz adres e-mail, wykorzystywane będą przez Organizatora do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących Konkursu i funkcjonowania Portalu. Do logowania w Portalu użytkownicy mogą wykorzystywać również dane zgromadzone przez Facebook – wówczas dane gromadzone na serwerach Organizatora są pobierane z ww. serwisu.

2. Dane dotyczące użytkowników Portalu gromadzone na serwerach Organizatora są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „rozporządzeniem”), Organizator informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;

2) kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;

3) dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w celu świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika Portalu;

4) dane osobowe użytkowników Portalu będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Portalu. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

5) osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem niezbędnym do stworzenia profilu użytkownika Portalu oraz do uczestnictwa w Konkursie;

8) dane osobowe użytkownika Portalu nie będą profilowane.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Portalu stanowią jedyne dokumenty określający zasady udziału w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie Organizator zamieści informacje o zmianie w Regulaminie na stronie www.zabytek.pl.

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Portalu, decyzje podejmuje Organizator.

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl.

photo

Konkurs

Poznaj „Zabytki z Kulturą”!

Rusza wakacyjny konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura.

Przez całe wakacje (od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 r.) na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa - zabytek.pl i na kanale TVP Kultura będzie trwał konkurs „Zabytki z Kulturą”.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków w Polsce poprzez poznawanie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po Polsce, szlakiem rodzimych zabytków.

Żeby wziąć udział w konkursie, zarejestrowany i zalogowany użytkownik, tworzy za pomocą serwisu propozycje wycieczek szlakiem zabytków, znajdujących się na portalu. Wycieczki można tworzyć z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (piesza, rowerowa, samochód), różnego czasu trwania wycieczki (maksymalnie jeden dzień), a następnie przygotowaną wycieczkę zapisać w formie pliku PDF lub z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane wycieczki będą oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, konceptu, jak i wkładu własnego np. przygotowanie fotografii, czy ciekawych opisów zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Dla laureatów  konkursu „Zabytki z Kulturą” przewidziano atrakcyjne nagrody (w tym kamery GoPro oraz kamery Cube).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 r.

photo

photo

Regulamin konkursu „Zabytki z Kulturą”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki organizacji konkursu „Zabytki z Kulturą” służącemu promocji i upowszechnianiu treści zawartych w serwisie www.zabytek.pl, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Partnerem medialnym Konkursu jest TVP Kultura z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zwana dalej „Partnerem”.

4. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od godz. 00:01 w dniu 02.07.2018 r. do godz. 23.59 w dniu 31.08.2018 r.

§ 2

Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja administrowanej przez Organizatora strony internetowej www.zabytek.pl, dalej zwanej „Portalem”, oraz upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i zabytkach w Polsce. Konkurs ma służyć poznawaniu i zwiększeniu zasobów Portalu poprzez tworzenie własnych treści w postaci wycieczek po Polsce szlakiem rodzimych zabytków wraz z opracowywaniem ich opisów i dodawaniem zdjęć poszczególnych obiektów zabytkowych.

2. Utworzenie wycieczki szlakiem rodzimych zabytków na Portalu (dalej zwanej „Wycieczką”) oznacza stworzenie propozycji trasy wędrówki pieszej lub wyjazdu turystycznego (rowerowego lub samochodowego) szlakiem zabytków (obiektów) znajdujących się na Portalu. Wycieczka powinna prowadzić co najmniej między dwoma zabytkami. Zadaniem osoby pragnącej wziąć udział w Konkursie jest zaplanowanie i stworzenie Wycieczki przy pomocy kreatora wycieczek zamieszczonego na Portalu, wraz ze wskazaniem sugerowanego sposobu dotarcia do obiektów, a także, fakultatywnie, uzupełnienie danych prezentowanych na Portalu poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i Partnera, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.

3. W celu zgłoszenia się do Konkursu należy łącznie dokonać następujących czynności:

1) założyć i aktywować konto użytkownika na Portalu;

2) utworzyć Wycieczkę w zakładce https://zabytek.pl/pl/stworz-wycieczke, uzupełniając kolejno następujące punkty: 

a) Nazwa i opis Wycieczki - uczestnik Konkursu powinien wybrać nazwę dla tworzonej Wycieczki, dodać jej ogólny opis, określić orientacyjny czas jej trwania, nie dłuższy aniżeli jeden dzień oraz wskazać rodzaj wykorzystywanego transportu (wędrówka piesza, transport rowerowy, transport samochodowy itp.);

b) Wybór zabytków - uczestnik Konkursu za pomocą wyszukiwarki powinien wybrać zabytki z dostępnych na Portalu i dołączyć je do tworzonej Wycieczki;

c) Dodanie opisów  i czasu trwania zwiedzania dla każdego obiektu - do każdego wybranego obiektu stanowiącego punkt Wycieczki uczestnik Konkursu powinien dodać swój dodatkowy opis zachęcający do zwiedzenia tego obiektu oraz czas potrzebny do jego zwiedzenia. Ponadto uczestnik Konkursu może uzupełnić gromadzone i udostępniane na Portalu dane zabytków, posiadających jedynie uproszczoną reprezentację na Portalu, poprzez dodanie zdjęć lub opisu odnoszących się do poszczególnych obiektów

d) Zapisanie Wycieczki na Portalu – warunkiem udziału w Konkursie jest zapisanie Wycieczki na Portalu w terminie do 31.08.2018 r. do godz. 23.59. Aby wycieczka brała udział w Konkursie należy w kreatorze tworzenia wycieczek, na ostatnim etapie, wybrać opcję „ZGŁOŚ DO KONKURSU”.

4. Organizator, w terminie do 72 godzin od chwili zapisania Wycieczki na Portalu, dokona weryfikacji wprowadzonych treści pod względem ich prawidłowości merytorycznej lub zgodności z prawem. Pozytywna weryfikacja Wycieczki jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia Wycieczki do udziału w Konkursie. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji, utworzona przez uczestnika Konkursu Wycieczka znajdzie się na Portalu w zakładce „Wycieczki”. W przypadku negatywnej weryfikacji Wycieczki Organizator powiadomi o tym fakcie użytkownika Portalu podając przyczyny, ze względu na które dokonano negatywnej weryfikacji Wycieczki.

5. Uczestnik Konkursu może stworzyć dowolną liczbę Wycieczek na swoim koncie użytkownika na Portalu.

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu, dostępnego pod adresem https://zabytek.pl/pl/regulamin.

§ 4

Nagrody oraz zasady ich przyznawania

1. Wyłonione przez Organizatora Jury dokona oceny zgłoszonych propozycji Wycieczek, które spełniły wymogi wymienione w niniejszym Regulaminie i zostały dopuszczone do Konkursu.

2. Jury przyzna punkty w ramach poniższych kryteriów oceny:

1) Kryterium ogólne – w ramach którego uwzględnia się oryginalność, kreatywność i unikalny charakter Wycieczki oraz ilość składających się na Wycieczkę obiektów i ilość dodanych zdjęć i opisów zabytków [skala: 0-15 pkt];

2) Kryterium jakości – w ramach którego uwzględnia się wartość merytoryczną opisów odnoszących się do poszczególnych obiektów znajdujących się na szlaku Wycieczki oraz wartość artystyczną udostępnionych zdjęć obiektów [skala: 0-10 pkt].

3. Dwóm propozycjom Wycieczek, którym Jury przyzna największą łączną liczbę punktów przyznana zostanie Nagroda Główna, zaś dwóm kolejnym najwyżej ocenionym propozycjom Wycieczek przyznane zostaną Nagrody Wyróżnienia.

4. Rozstrzygnięcie dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne i wiążące oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

5. Nagrodami Głównymi są kamery GoPro Hero 5 Session ufundowane przez Organizatora.

6. Nagrodami Wyróżnienia są kamery POLAROID Cube SB 2997 ufundowane przez Organizatora.

7. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę Główną lub Nagrodę Wyróżnienia.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zabytek.plwww.nid.plwww.tvpkultura.tvp.pl oraz na profilu Organizatora  i Partnera na Facebooku w terminie do dnia 14.09.2018 r.

9. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator skontaktuje się z jego laureatami poprzez adres e-mail podany podczas rejestracji konta użytkownika Portalu. Nagrody zostaną przesłane na podany adres w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku podania adresu przez laureata Konkursu w terminie 21 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej, laureat traci prawo do przyznanej nagrody. W takim przypadku nagroda przypadnie następnej pod względem ilości uzyskanych punktów propozycji Wycieczki.

10. Organizator zobowiązuje się do uregulowania podatku dochodowego od przyznanej Nagrody na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Laureat Konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej.

§ 5

Dane osobowe i Polityka Prywatności

1. Dane osobowe konieczne wzięcia udziału w Konkursie oraz do założenia konta na Portalu, tj.  nazwa użytkownika oraz adres e-mail, wykorzystywane będą przez Organizatora do kontaktu z użytkownikami w sprawach dotyczących Konkursu i funkcjonowania Portalu. Do logowania w Portalu użytkownicy mogą wykorzystywać również dane zgromadzone przez Facebook – wówczas dane gromadzone na serwerach Organizatora są pobierane z ww. serwisu.

2. Dane dotyczące użytkowników Portalu gromadzone na serwerach Organizatora są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy o te dane występują podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

3. Zgodnie z art. 13 sekcja 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „rozporządzeniem”), Organizator informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) z siedzibą przy ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;

2) kontakt z osobą realizującą w NID zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iod@nid.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych”;

3) dane osobowe zbierane są, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w celu świadczenia usługi dostępu do konta użytkownika Portalu;

4) dane osobowe użytkowników Portalu będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Portalu. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;

5) osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem niezbędnym do stworzenia profilu użytkownika Portalu oraz do uczestnictwa w Konkursie;

8) dane osobowe użytkownika Portalu nie będą profilowane.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Portalu stanowią jedyne dokumenty określający zasady udziału w Konkursie. Wszelkie materiały promocyjne mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie Organizator zamieści informacje o zmianie w Regulaminie na stronie www.zabytek.pl.

3. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Portalu, decyzje podejmuje Organizator.

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl.